Dedicated Oil Purifier

Dedicated Oil Purifier

Dedicated Oil Purifier เป็นเครื่องกรองที่ติดตั้งอยู่กับที่ใช้กรองนำ้มันตลอดเวลา 24/7 365 วัน Non Stop วิธีนี้จะทำให้นำ้มันมีคุณภาพเหมือนเปลี่ยนนำ้มันใหม่ทุกๆ 1-4 อาทิตย์ Total Oil Contamination Turnover จะถูกแยกออกตลอดเวลาตามขนาดของเครื่องกรอง วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการักษาคุณภาพของนำ้มัน ที่ไม่ปล่อยให้สิ่งสกปรกมามีผลทำปฎิกิริยาทางเคมีและทาง ฟิสิกส์ Mechanical ที่มีผลเสียหายกับนำ้มันและเครื่องจักร เครื่องรุ่นเหล่านี้ได้แก่ SS-50, VJ-50, MB-150, AST-200, AST-300

SS-50 Dedicated Oil Purifier

SS-50 Oil Purifier with Remote Control

VJ-50N Networking Unit

Dedicated VJ-25 Unit

MB-150 Dedicated Large Oil Purifier

AST-200 Oil Recycling Machine

AST-300 Dedicated Large Oil Purifier

AST-300 Dedicated Large Oil Purifier

Dedicated Oil Purifier

 1. SS-50 Dedicated Machine. Good for oil reservoir size 1,000 gallons
 2. MB-25 Dedicated Machine. Good for oil reservoir size 300 gallons
 3. MB-100 Dedicated Machine. Good for oil reservoir size 1,500-2,000 gallons
 4. MB-150 Dedicated Machine. Good for oil reservoir size 2,500-3,000 gallons
 5. VJ-25 Machine. Good for oil reservoir size 100 – 150 gallons with water content of 5,000 – 10,000 ppm
 6. VJ-300 = VJ-300 + FC-4 Machine Machine. Good for oil reservoir size 1,500 – 2,000 gallons with water content of 5,000 – 30,000 ppm
 7. VJ-300DT = VJ-300 + FC-4 + DT-100 Machine. Good for oil reservoir size 2,000 – 2,500 gallons with water content of 5,000 – 100,000 ppm
 8. AST-200 Machine is a combination of VJ-150 + FC-1 + MB-100 + MS1 + OS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit. Recycling capability of 400-500 gallons per day.
 9. AST-300 Machine is a combination of VJ-300 + FC-4 + MB-150 + MS1 + OS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit. Recycling capability of 600-800 gallons per day.
 10. AST-300-DT Free Water Separation Machine is a combination of DT-100 + VJ-300 + FC-4 + MB-150 + MS1 + OS1 + OA1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit. Recycling capability of 500-700 gallons per day.
 11. AST-300-OA On-Line Oil Analyzer Machine is a combination of VJ-300 + FC-4 + MB-150 + MS1 + OS1 + OA1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit. Recycling capability of 600-800 gallons per day.
 12. AST-300-HT High Temperature Machine is a combination of FC-4 + MB-150 + OS1 + OA1 + Heat Exchanger + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit. Recycling capability of 500-700 gallons per day.

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure