Failure of Electrostatic Oil Cleaner (EOC)

Failure of Electrostatic Oil Cleaner (EOC)

ปัญหาของเครื่องกรองนำ้มันประเภท Electrostatic Oil Cleaner (EOC)

Electrostatic Oil Cleaner (EOC) กรองสิ่งสกปรกโดยใช้ Electrostatic Precipitation เป็นตัวเร่งการตกตะกอนหรือการรวมตัวของฝุ่น Dust Particle ขนาดเล็กๆ ในรูป Sub micron ที่เป็น Silicon ที่เป็น Insoluble (ที่ไม่ใช่สารละลายในนำ้มัน) มาเกาะรวมตัวให้มีขนาดใหญ่ขึ้น Cluster ขั้วบวกและขั้วลบใน EOC จะสร้างประจุไฟฟ้าสถิตที่เป็นทั้งประจุบวกและประจุลบ มาสร้างแรงดึงดูด Insoluble Particle เล็กๆ เหล่านี้ให้เกาะรวมตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ (Cluster) บนผิวของ Electrode ทั้งสอง เมื่อ Particle เกาะตัวหนาขึ้นก็จะถูกดักด้วย Impregnated Cellulose Filter กระดาษอัดมาจับสิ่งสกปรกเหล่านี้ Insoluble Particle เช่น Varnish หรือ Oxidation By-Products ก็จะจับตัวหนาขึ้นและไปเกาะตามผิว EOC Collector ทำให้ล้างลำบากหรือต้องเปลี่ยน EOC Collector ที่มีราคาแพงเร็วขึ้น

Electrostatic Oil Cleaner (EOC) อาจจะแยกยางเหนียวหรือ Varnish ออกได้แต่ไม่มีผลในการลดความเป็นกรด TAN (Total Acid Number) จากนำ้มัน ที่เป็น Root Cause ของการเกิด Oxidation ชนิดต่างๆ ดังนั้น Varnish จะกลับมาเกิดได้อีกเรื่อยๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าความเป็นกรดในนำ้มันยังมีสูงอยู่ การแยก Varnish ด้วย Electrostatic Oil Cleaner ช้ามาก Efficiency ตำ่มาก ต้องใช้กรองหลายร้อย Passes จึงจะเริ่มแยก Varnish ออกจากนำ้มันได้

Electrostatic Oil Cleaner (EOC)

Electrostatic Oil Cleaner (EOC)

 • ข้อเสียเปรียบของ Electrostatic Oil Cleaner (EOC) คือ
  1. EOC มีประสิทธิภาพในการดักจับ Solid Particle ที่เป็นฝุ่น Silicon เท่านั้น ในขณะที่ Metallic Wear Particle ทีเป็นโลหะเช่น Fe Iron, Cu Copper, Al Aluminum แทบจะดักจับไม่ได้เลย แต่ EOC มีคุณสมบัติที่ดักขี้ฝุ่น Silicon ที่มาจากอากาศได้ยอดเยี่ยม ปัญหาอยู่ที่ว่า สิ่งสกปรกในนำ้มันมีทั้ง Silicon และ Metallic Wear EOC กรองได้เพียง Silicon อย่างเดียวไม่เพียงพอ ดังนั้น Metallic Wear จึงยังอยู่ในนำ้มัน
  2. EOC จะใช้ไม่ได้เมื่อมีนำ้มากกว่า 500 ppm ในนำ้มัน นำ้จะไปทำให้ Electrode เกิดการ Arc คล้ายกับเกิดวงจรลัดระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ EOC อ้างให้ใช้ Water Eater Pre-Filter ก่อนนำ้มันเข้าเครื่อง EOC เพื่อดูดนำ้ก่อนเข้าเครื่อง ปัญหาอยู่ที่ Water Eater เป็นสาร High Molecular Weight Desiccant แบบเดี้ยวกับที่ใช้ใน Baby Diaper เอาไว้ Absorb นำ้ได้ปริมาณเล็กน้อย แต่เมื่อซับนำ้เต็มแล้วก็จะไม่สามารถเก็บนำ้ต่อไปได้ แล้ว EOC ก็ไม่มี Water Sensor เป็นสัญญานเตือน เครื่องก็จะยังวิ่งต่อไปเรื่อยโดยไม่ได้กรองสิ่งสกปรกอีกต่อไป ถ้าไม่มีพนักงานไปตรวจเช็คก็ไม่มีใครรู้ว่า EOC วิ่งมาตลอดแต่ไม่ได้กรองอะไรออก เนื่องจากนำ้ไปทำให้ Voltage Drop Electrode ลดกำลังประจุบวกและลบลง สิ่งสกปรกต่างๆ ที่ได้เกาะอยู่แล้วใน Collector แล้วก็จะถูกปั้มชะล้างหลุดออกจาก Collector ทำให้สิ่งสกปรกที่อยูใน Collector ไหลกลับคืนไปยังถัง Oil Reservoir เหมือนเดิม
  3. EOC อ้างสามารถแยก Oil Oxidation by-products หรือยางเหนียว Varnish ออกจากนำ้มันได้ เนื่องจาก ยางเหนียวนี้เป็นสารประเภท Free Radicals มีประจุไฟฟ้าบวกและลบจึงมีการดึงดูด Attract ระหว่างประจุ Free Radicals ด้วยกันเอง Oil Oxidation by-products จึงมาเกาะอยู่ในช่องเล็กๆ ใน Collector ของ EOC ปัญหาอยู่ที่ EOC สามารถแยกยางเหนียวได้แต่มีประสิทธิภาพช้ามาก นำ้มันต้องต้องวิ่งผ่าน 100 ถึง 200 passes ยางเหนียว Varnish จึงจะค่อยๆ คายตัวหลุดออกจากนำ้มัน ทำให้เกิด Low Filtration Efficiency
  4. EOC ไม่สามารถลดความเป็นกรดในนำ้มันได้ค่า TAN (Total Acid Number) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิม Oil Acidity คือ Root Cause ของ Oil Oxidation by-products ถ้ายางเหนียว Varnish ถูกแยกออกแล้วแต่ค่าความเป็นกรดยังมีอยู่อย่างเดิม อีกไม่นาน Acid นี้ก็จะไปทำปฎิกิริยา Oxidation อย่างเดิม ทำให้เกิด Oxidation by-products หรือยางเหนียวเกิดขึ้นมาใหม่อีก อย่างเดิมตาม Cycle วงจรของมัน ดังนั้นปัญหา Oxidation จะแก้ได้ก็ต่อเมื่อสามารถควบคุมความเป็นกรดไม่ให้ค่า TAN เกิน 10%-25% ของนำ้มันใหม่
  5. EOC Collector มีปัญหาในเรื่อง Dirt Holding Capacity ไม่สามารถรับสิ่งสกปรกปริมาณมากได้ ยิ่งมี Varnish ติดอยู่ทำให้ Collector ตันเร็วต้องเปลี่ยนบ่อย มีราคาแพง การนำ Collector มาล้างหรือ Back Flush เป็นเรื่องยากต้องมีอุปกรณ์พิเศษและฝีมือความเชี่ยวชาญ เมื่อล้างแล้ว Cellulose Pack Coil จะต้องไม่สัมผัสกับแผ่นขั้วบวกขั้วลบของ Electrode ไม่งั้นการล้าง Collector จะไม่ประสบความสำเร็จนำมาใช้ไม่ได้

The above information is based on our experiences with users and their comments who wishes the manufacturer can improve their products. Please review with good discretion.

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August, 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure