Failure of Removing Acid with Fuller Earth or Clay Filter

Failure of Removing Acid with Fuller Earth or Clay Filter

Fuller Earth เป็นสารวัสดุที่ทำมาจาก Clay หรือปูนขาว ที่มาจากประเภทหินทรายจาก Silica ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดย้อมสีหรีอ Carbon Pigment ที่อยู่ในรูป Carbon Black ขนาดเล็กมาก ออกจากนำ้มัน Fuller Earth ยังถูกนำมาใช้ในการแยกสารปนเปื้อน Surfactant ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิว ออกจากสาร Petroleum Hydrocarbon สารปนเปื้อนเหล่านี้จะอยู่ในนำ้มันเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องบิน Aviation Fuel

Fuller Earth or Clay เป็นหินปูนขาวประเภท Bentonite
Fuller Earth ถูกบรรจุอยู่ในกระบอกฟิลเตอร์
นำ้มันที่ถูกย้อมสีด้วย Fuller Earth ดูสะอาด แต่ขาดและสูญเสียคุณสมบัติในการหล่อลื่น ไม่ควรนำกลับมาใช้หล่อลื่นอีก

Fuller Earth หรือ Bentonite Clay เริ่มแรกได้ถูกใช้เป็นสารเคมีในการย้อมสีนำ้มันพืชที่ถูกสกัดออกมาให้ใส ต่อมาก็ถูกพัฒนาออกมาใช้กับนำ้มัน Used Engine Oil มาย้อมสีนำ้มันเก่าสกปรกให้มีสีใสขึ้นเหมือนใหม่ ในอุตสาหกรรม Oil Recycling Industry เมื่อ 70 ปีที่แล้วในอเมริกา ในปัจจุบันไม่ได้มีการใช้ Fuller Earth ใน Oil Recycle อีกแล้ว เพราะเพียงทำให้สีใสขึ้นแต่ไม่สามารถบำบัด รักษาคุณสมบัติเดิมของการหล่อลื่นในนำ้มันได้ นำ้มันนี้ไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่

Vegetable Oil Decolorizing
Clay Earth Material
Decolorizing Process
Decolorizing Machine

เมื่อประมาณ 45 ปีที่แล้ว กรมมลพิษสหรัฐอเมริกา US EPA (Environmental Protection Agency) ได้ประกาศห้ามใช้ Fuller Earth ในการบำบัดความเป็นกรด เพราะ Acid Clay ทำให้เกิดสารพิษ Hazardous Material ที่อันตรายต่อสภาพแวดล้อม กรดดูดซึมจะสามารถแตกตัวออกไหลลงดินและนำ้ในดิน ทำลายสภาพแวดล้อม นำ้มันย้อมสีนี้จึงมักถูกหลอกไปขายแถวประเทศลาวหรือเขมรในราคาถูก ในรูปนำ้มันเถื่อน

อุปกรณ์เครื่องกรองที่ใช้ Fuller Earth ในการกรองนำ้มันเชื้อเพลิงเครื่องบิน Aviation Fuel

Fuller Earth ยังนำใช้มาเป็นกำจัดอุจจาระปัสสาวะของแมว Cat Litter อีกด้วย ใช้ดูดกลิ่นของเสียจากแมว

Applications

 • Removal of Acids
 • Oxidation Products
 • Surfactants
 • Additives
 • Soaps
 • Colors
 • Soluble contaminants from: Jet Fuel, Mineral Spirits, and Solvents

เมื่อนำ้มันถูกย้อมสีออก Sludge และ Varnish ยางเหนียว และกรด จะถูกแยกออกจากนำ้มัน ด้วยการถูกลดลงของแรงตึงผิว Interfacial Tension ระหว่างโมเลกุลเหล่านี้ เช่นเดียวกับ Oil Additives ซึ่งเป็นสาร Polar Compounds ที่มี Affinity เหมือนกันก็จะถูกแยกออกจากนำ้มันไปพร้อมๆ กัน

การใช้ Fuller Earth มาแก้ปัญหาความเป็นกรดในนำ้มัน จะไปสร้างปัญหาอื่นตามมาเช่น:

 1. Fuller Earth สามารถแยกกรดออกจากนำ้มันได้ แต่จะไปมีผลไป แยก Oil Additives ตัวสำคัญออกจากนำ้มันอีกด้วย ทั้ง Good Oil Additive เช่น Zinc Dithiophosphate ZDDP and Bad Oil Additives เช่น Zinc Oxides (Varnish) ก็จะถูกแยกออกจากนำ้มันไปพร้อมๆ กัน นำ้มันหล่อลื่น เมื่อขาดสาร Oil Additives สำคัญเหล่านี้ จะทำให้กลับมาใช้หล่อลื่นอีกไม่ได้ โมเลกุลของนำ้มันย้อมสี Oil Film นี้จะไม่จับเกาะบนผิวโลหะ (Thin Film Boundary) และขาดการปกป้องผิวโลหะ ในระหว่างการหล่อลื่น ทำให้เกิดการสึกหรอเกิดขึ้นภายในเครื่องจักรทันที
 2. Fuller Earth เป็นสาร Silica ที่มีขนาด 0.5 – 3 micron ประกอบอยู่กว่า 80% เป็นผงที่มีขนาดเล็กมาก ละลายเป็นสารแขวงติดอยู่ในนำ้มัน เป็นสารที่มาจากหินที่มีความแข็งมาก Hardness Value จะไปเสียดสีบนผิวโลหะในระหว่างการหล่อลื่น เกิดความเสียหายกับเครื่องจักร
 3. Paper Oil Filter ขนาด 6 micron ที่มีใช้อยู่ทั่วไป ไม่สามารถกรองแยกผง Silica จาก Fuller Earth ที่มีขนาดเล็กมาก 0.5-3 micron ออกจากนำ้มันได้ และถ้าพยายามใช้ Paper Oil Filter ขนาด 3 micron มากรอง ฟิลเตอร์นี้จะ ตันทันทีอายุสั้นไม่กี่ชั่วโมง เพราะไม่สามารถรับขนาด Dirt Holding Capacity ของผงละเอียด Fuller Earth นี้ได้
 4. Fuller Earth อาจจะใช้แก้ปัญหาลดกรดในนำ้มันได้ แต่จะไปสร้างปัญหาต่อเนื่องตามมาอีกสองปัญหา ไปแยก Oil Additives ออกและ ปัญหาเพิ่มผงขนาดเล็ก Silica อยู่ในนำ้มันที่ไม่สามารถกรองออกได้ ทำให้เครื่องจักรเสียหายตามมา

ดังนั้น เราจึงไม่แนะนะให้ใช้ Fuller Earth มาแยกความกรดออกจากนำ้มัน เพราะมันจะทำให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย

The above information is based on our experiences with users and their comments who wishes the manufacturer can improve their products. Please review with good discretion.

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure