Free Water Separator

Free Water Separator

Free Water Separation Technology (Dynamic Separation)

DT-100 Free Water Separator ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแยก Free Water ปริมาณมากๆ ตั้งแต่ 80% ขึ้นไปในก้นถังนำ้มัน นำ้ที่ผสมกับนำ้มันจะวิ่งผ่าน Media Pack ประเภท Coalescing ซึ่งมีคลื่นกระแสการสั่นสะเทือน แบบ Acoustic Ultrasonic Vibration มาช่วยเร่งการแยกกระจาย นำ้ให้ออกจากนำ้มันเร็วขึ้น Free Water ก็จะเริ่มตกลก้นถัง ด้วยแรงโน้มถ่วงและแรงเหวี่ยงจากการไหลของมัน

DT-100 เหมาะที่จะใช้ในโรงไฟฟ้า Steam Turbine Generator หรือโรงงานผลิตกระดาษ Paper Machine หรือ Steel Cold Rolled or Hot Rolling Mill ที่มีโอกาสที่นำ้จะทะลักรั่วออกจาก Breakdown Heat Exchanger หรือที่เป็นไอนำ้ Steam ลอดมาใน Bearing seal ระหว่างการหมุน Excessive Free Water เหล่านี้จะเริ่มสะสมจากก้นถังของนำ้มันแล้วจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ กว่าเจ้าหน้าที่จะรู้ตัว จากสังเกตุเห็นฟองอากาศ Foaming บนผิวเหนือนำ้มันในถังก็สายไปแล้วเครื่องจักรเกิดความเสียหายแล้ว

DT-100 จะเปรียบเสมือน Insurance policy ที่จะแยกนำ้ Free Water ออกจากถังทันทีที่ WS1 Water Sensor อ่านค่านำ้ที่เพิ่มขึ้น จะส่งสัญญานเตือนให้เจ้าที่ทราบทันทีที่มีนำ้รั่วเข้า แล้วจะแยก Drain Free Water ออกจากระบบทันทีด้วยอัตรา 80 Liters ต่อชม DT-100 มีโปรแกรมนับปริมาณ Free Water Counter ที่ Drain ออกจากระบบอีกด้วย ทำห้เจ้าหน้าที่สามารถรู้ถึงปริมาณของที่รั่วเข้ามาในระบบ Ingression Rate เพื่อเตรียมการควบคุมและป้องกันนำ้รั่วได้อีกด้วย

DT-100 จะทำหน้าที่ดึง Free Water และ Slurry ที่ดูเหมือน Yogurt Oil จะต้องถูกดึงออกจากถังนำ้มัน Oil Reservoir เพื่อมา Drain ถ่ายออกที่ถังใน DT-100 ปัญหานำ้สะสมในนำ้มันระยะยาวก็จะหายไป แล้วจึงใช้ Vacuum Jet Dehydrator แยก Dissolved Water ออกจากนำ้มันอีกทีหนึ่ง

This image has an empty alt attribute; its file name is Water-Yogurt-Oil-Photo-2-768x1024.jpg

Free Water & Yogurt Oil นำ้ก้นถังนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด Air Foaming ในรูปแบบต่างๆ ตามมามากมาย สุดท้ายแล้ว ปัญหาฟองอากาศจะมีครบทั้ง 3 ชนิด – Air Bubble, Entrained Air, Dissolved Gases

This image has an empty alt attribute; its file name is Water-Yogurt-Oil-Photo-4-768x1024.jpg

Free Water ก้นถังเหล่านี้เป็นเหล่งสะสมเชื้อจุลลินทรีย์ แบคทีเรีย ซึ่งการเจริญเติบโตจะเพิ่มปริมาณ H2S Hydrogen Sulfide ตามมาในนำ้มัน Corrosion ในนำ้มันและเครื่องจักรจะมีสูงขึ้นทันที

เมื่อนำ้มันในก้นถังถูกสะสมด้วย Free Water เป็นเวลานานๆ มีผลทำให้นำ้มันมีรูปสภาพเหมือน Yogurt ยิ่งทำให้การแยกนำ้ด้วยวิธี Vacuum Distillation ไม่ได้ดีแยกนำ้เท่าไหร่ก็ออกไม่หมด นำ้มัน Yogurt แบบนี้จะต้องถูกดึงออกจาก Oil Reservoir มาที่เครื่องแยก DT-100 Free Water Separator ก่อน แล้วจึงใช้วิธี Dehydration

This image has an empty alt attribute; its file name is Railroad-Friction-DT-100-FC-4-Series-3-Front-Legend.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is DT-100-S3-WS1-Photo-768x1024.jpg

WS1 Water Sensors detect water & oil interface layer.

This image has an empty alt attribute; its file name is Railroad-Friction-DT-100-FC-4-Series-3-Top-Legend.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Railroad-Friction-DT-100-FC-4-Series-3-Leftside-Legend.png

WS1 Water Sensors detect water & oil interface layer.

DT-100 Free Water Separator

DT-100 Free Water Separator

WS1 Dual Water Sensor จะไปตรวจสอบระดับชั้น Layer Interface กับนำ้และนำ้มันเมื่อมีการแยกตัวออกแล้ว WS1 ใช้สัญญาน Ultrasonic อ่านระดับนำ้ที่เริ่มแยกออกจากนำ้มัน WS1 ก็จะส่งสัญญานไปเปิด Solenoid Valve ให้ Drain นำ้ Free Water ออกจากถัง DT-100 การ Drain นำ้ออกจากจะเกิดขึ้นต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ และมี Counter วัดปริมาณนำ้ที่ Drain ออกเพื่อรู้ได้ถึงปริมาณ Free Water Ingression Rate ที่รั่วเข้ามาในระบบ DT-100 สามารถแยกนำ้ Free Water ออกจากนำ้ได้ประมาณ 80 ลิตรต่อชั่วโมง ถ้ามีการรั่วไหลในระดับหนึ่งที่ Set ค่าไว้ WS1 Controller ก็จะส่งสัญญาน Wireless test message บอกเจ้าหน้าที่ให้รู้ถึงปริมาณนำ้ที่รั่วไหลเข้ามาได้ทันที

This image has an empty alt attribute; its file name is WS1-Sensor-Port-1024x768.jpg

WS1 Sensor Probe

This image has an empty alt attribute; its file name is WS1-Water-Layer-Interface-2-in-Bottle-1024x768.jpg

S1 Detects interface layer between oil and free water.

This image has an empty alt attribute; its file name is WS-1-Series-1-Enclosure-909x1024.png

WS1 Controller

AST-300-DT – The Ultimate Oil Purification for Large Equipment such as Paper Machine, Steam Turbine Generator, Steel Rolling Mill

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure