Leaked Oil Problem – Solution

Leaked Oil Problem – Solution

30% ของนำ้มันจากเครื่องจักร มีสาเหตุมาจาก Oil Contamination ความสกปรกในนำ้มัน

การศึกษาค้นคว้าแหล่งและสาเหตุของการรั่วไหลของนำ้มันที่มาจากงานวิจัยจากจำนวน 1,000 โรงงานที่มาจาก 23 อุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 1991 ในอเมริกา แสดงให้เห็นตัวเลขข้อมูลข้างล่าง

จะเห็นว่า Oil Contamination + Cold Start up รวมกันเป็นเหตุให้นำ้มันถึง 28.2% (21.4 + 6.8)

ต้นทุนของนำ้มันรั่วจากเครื่องจักรที่มีการศึกษาในอเมริกา

จะเห็นว่าการมีนำ้มันรั่วทีละหยด จะสะสมเป็นเงินและต้นทุนที่นึกไม่ถึงอย่างมากมาย และยังไปสร้างปัญหาอื่นๆ ตามมาในโรงงานอีกด้วย โรงงานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งโครงการป้องกันไม่ให้นำ้มันรั่วไหล ไม่ควนปล่อยให้รั่วไปตามธรรมชาติ

การรั่วไหลของนำ้มันผ่าน Seal สามารถแก้ได้ด้วย วิธีสร้างแนวป้องกันจากภาพเบื้องล่าง

สาเหตุของการเกิดนำ้มันรั่วไหลจาเครื่องจักรมีดังนี้

  1. Oil Acidity ความเป็นกรดในนำ้มัน หรือ Oil Oxidation เป็นต้นเหตุใหญ่ที่ไปกัดกร่อน Elastomer ของ Seal หรือ ประเก็น ทำให้ยาง Rubber seal แข็งตัว กรอบ นำ้มันจึงรั่วผ่านแรงดันภายใน
  2. นำ้มันที่รั่วออกมาเป็นนำ้มันที่สะอาดเพราะซึมผ่าน Seal หรือ ประเก็น ที่เป็นเหมือนฟิลเตอร์ ช่วยกรองสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในให้อยู่ในเครื่องจักร แต่นำ้มันรั่วดูเหมือนว่าเป็นนำ้มันสกปรกแต่แท้จริงแล้ว เป็นนำ้มันสะอาดที่ผ่านการกรองแต่ดูสกปรกเพราะไปสัมผัสพื้นที่สกปรกนั้นเอง
  3. เป็นเข้าใจผิด คิดนำ้มันรั่วมากจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนำ้มันใหม่ เพียง Top up ไปเรื่อยๆ แต่แท้จริงแล้วความสกปรกในนำ้มันไม่ได้ถูกถ่ายเปลี่ยนจากการรั่ว แต่จะสะสมไปเรื่อยๆ ยิ่งรั่วหนักขึ้นเรื่อยๆ จนหยุดไม่ได้ วิธีนี้จึงไม่ใช้การแก้ปัญหา
  4. ปัญหานำ้มันมีจุดเริ่มต้นจากการขาดวินัยในการดูแล บำรงรักษา ขาดการทำงานแบบ Proactive Preventative Maintenance เจ้าหน้าที่ไม่สนใจดูแล ปล่อยให้เครื่องจักรทำงาน ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของนำ้มันด้วย Oil Analysis Program และใช้ Oil Filter ที่ไม่เหมาะสมไม่สามารถควบคุมความสกปรกได้

OilPure สามารถแก้ปัญหานำ้รั่วจากการควบคุมความสะอาดของนำ้มันด้วยการอบรมนำ OilPure Lubrication Excellence มาใช้ในระบบ และติดตั้งระบบเครื่องกรองนำ้มันที่สามารถดึงนำ้รั่วจากเครื่องจักรโดยอัตโนมัติจาก Flow Diagram ข้างล่าง

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure