Oil Recycling Machine

Oil Recycling Machine

Oil Recycling Machine เป็นอุปกรณ์เครื่องกรองนำ้มันที่ใช้กรองได้ทั้ง Oil Dialysis (Continuous) หรือ Oil Flushing คือเป็นการทำความสะอาดนำ้มันในเครื่องจักรโดยไม่ต้องถ่ายนำ้มันออกจากเครื่อง และการกรองแบบ Batch-to-Batch for Reuse ที่นำ้มันสกปรกที่ถูกเก็บสะสมจากนำ้มันรั่วจากเครื่องจักร หรือที่ถูกสะเด็ดออกจาก Chip Spinner จากเครื่องกลึง CNC นำ้มันสกปรกเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ใน ถัง 200 ลิตร drums, หรือ Tote tank ที่นำ้มันไม่ได้อยู่ในเครื่องจักร Oil Recycling Machine นี้จะมีอุปกรณ์เครื่องกรองนำ้มันครบทั้งหมดรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน Integrated Machine พร้อมทั้ง Built-in Oil Monitoring System. Oil Recycling Machine นี้จะรวมถึงเครื่องรุ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่

Oil Recycling Machine

 1. AST-25 Machine is a combination of VJ-50 + MB-25 + MS1 unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 200 – 400 ลิตร ต่อวัน
 2. AST-50 Machine is a combination of VJ-100 + FC-1 + MB-50 + MS1 + OS1 MS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 800 – 1,200 ลิตร ต่อวัน
 3. AST-50C Machine is a combination of TC-8 + VJ-100 + FC-1 + MB-50 + MS1 + OS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 700 – 1,000 ลิตร ต่อวัน

Large Stationary Oil Recycling Machines – AST-200, AST-300, AST-300-DT, AST-300-OA, AST-30

 1. AST-200 = VJ-150 + FC-1 + MB-100 + MS1 + OS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 1,500 – 1,800 ลิตร ต่อวัน
 2. AST-300 = VJ-300 + FC-4 + MB-150 + MS1 + OS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 2,500 – 3,000 ลิตร ต่อวัน
 3. AST-300-DT Free Water Separation = DT-100 + VJ-300 + FC-4 + MB-150 + MS1 + OS1 + OA1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 2,300 – 2,800 ลิตร ต่อวัน
 4. AST-300-OA On-Line Oil Analyzer = VJ-300 + FC-4 + MB-150 + MS1 + OS1 + OA1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 2,500 – 3,000 ลิตรต่อวัน
 5. AST-300-HT High Temperature = FC-4 + MB-150 + OS1 + OA1 + Heat Exchanger + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 2,300 – 2,800 ลิตร ต่อวัน

AST-300-DT – The Ultimate Oil Purification for Large Equipment such as Paper Machine, Steam Turbine Generator, Steel Rolling Mill

This image has an empty alt attribute; its file name is DT-100-AST-300-OA-1-Flow-Diagram-1-818x1024.jpg

DT-100 จะทำหน้าที่ดึง Free Water และ Slurry ที่ดูเหมือน Yogurt Oil จะต้องถูกดึงออกจากถังนำ้มัน Oil Reservoir เพื่อมา Drain ถ่ายออกที่ถังใน DT-100 ปัญหานำ้สะสมในนำ้มันระยะยาวก็จะหายไป แล้วจึงใช้ Vacuum Jet Dehydrator แยก Dissolved Water ออกจากนำ้มันอีกทีหนึ่ง

This image has an empty alt attribute; its file name is Water-Yogurt-Oil-Photo-2-768x1024.jpg

Free Water & Yogurt Oil นำ้ก้นถังนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด Air Foaming ในรูปแบบต่างๆ ตามมามากมาย สุดท้ายแล้ว ปัญหาฟองอากาศจะมีครบทั้ง 3 ชนิด – Air Bubble, Entrained Air, Dissolved Gases

This image has an empty alt attribute; its file name is Water-Yogurt-Oil-Photo-4-768x1024.jpg

Free Water ก้นถังเหล่านี้เป็นเหล่งสะสมเชื้อจุลลินทรีย์ แบคทีเรีย ซึ่งการเจริญเติบโตจะเพิ่มปริมาณ H2S Hydrogen Sulfide ตามมาในนำ้มัน Corrosion ในนำ้มันและเครื่องจักรจะมีสูงขึ้นทันที

เมื่อนำ้มันในก้นถังถูกสะสมด้วย Free Water เป็นเวลานานๆ มีผลทำให้นำ้มันมีรูปสภาพเหมือน Yogurt ยิ่งทำให้การแยกนำ้ด้วยวิธี Vacuum Distillation ไม่ได้ดีแยกนำ้เท่าไหร่ก็ออกไม่หมด นำ้มัน Yogurt แบบนี้จะต้องถูกดึงออกจาก Oil Reservoir มาที่เครื่องแยก DT-100 Free Water Separator ก่อน แล้วจึงใช้วิธี Dehydration

AST-50C Cutting Oil Recycling System in Illinois from CNC Machining Operation

CNC Cutting Oil is recovered from Chip Spinner for Recycling.

AST-50C recycles cutting oil 200-300 gallons per day.

Centrifuge removes 10% of sludge from cutting oil.

AST-50 Cutting Oil Recycling Center.

1.0% of P-404 Supplemental Oil Additive ถูกเติมในนำ้มันที่ถูกกรองสำหรับ Recycle จาก AST-50C เพื่อปรุงแต่งเพิ่มคุณภาพการกลึง ด้วยการเพิ่มสารจำพวก Phosphorus EP Additive และ Inactive Sulfur ผลของการเติมสารปรุงแต่งทำให้พัฒนาเพิ่มการกลึงได้เร็วขึ้น 37% เมื่อเทียบจากนำ้มันใหม่ อธิบายได้จากผลทดสอบใน Four Ball Wear Test (ASTM: D-4172) รอยแหว่ง 0.54 mm – 0.34 mm Scar

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-50C-S8.0-TC-8-771x1024.png

TC-8 Built-in High Speed Centrifuge in AST-50C

Supplemental Oil Additive improves 37% machining performance and speed.

AST-300 Stamping Oil Recycling Systems at Blount in Oregon – USA, Guelph – Canada, Fuzhou – China

OilPure อยู่ใน Supply Chain เป็นผู้ริเริ่มช่วยบริษัท Blount ใน 3 ประเทศ ได้พัฒนาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนการผลิตอย่างมากมาย ในการผลิตใบมีด Knife Blade โดยใช้คุณสมบัติในนำ้มันมาใช้ลับมีด ทำให้ใบมีดมีความคมใช้ได้นานกว่าคู่แข่งกว่า 80% เป็นเทคโนโลยี่ความลับที่แฝงอยู่ในนำ้มัน Blount เริ่มติดตั้งระบบการ Recycle นำ้มันของ OilPure ตั้งแต่ปี 1997 เป็น Zero Waste Oil Discharge ตั้งแต่นั้นมา มี Top up Oil ที่เติ่มเพิ่มจำนวน 3%-5% เท่านั้น

Blount has plants in Portland Oregon, Guelph Canada, Fuzhou China.

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-300-Blount-CND-1024x768.jpg

AST-300 Stamping Oil Recycling 800 gallons per day

AST-300 Electric Enclosure

The Before and After Oils OilPure AST-300

Purified Stamping Oil After Recycling

Closed Loop Centralized Oil Recycling System for Stamping oil at Blount (Unmanned Operation).

AST-50 Hydraulic Oil Recycling System to remove Sea Water and Salt Brine from ROV (Remote Operating Vessel) during Deepwater Horizon BP Oil Spill at Gulf of Mexico in 2010

This image has an empty alt attribute; its file name is OilPure-AST-50-Oil-Recycling-on-Vessel-5-1024x686.jpg

AST-50 ติดตั้งอยู่ในเรือ Veolia Support Vessel ที่จอดลอยอยู่เหนือจุดที่ท่อนำ้มันรั่วในทะเล Gulf of Mexico ที่มา recycle นำ้มัน hydraulic จากเครื่อง ROV ที่ถูกส่งลงไปใต้ทะเลลึกถึง 10,000 ฟุต เพื่อไปซ่อมรอยรั่วในท่อใต้ทะเล

This image has an empty alt attribute; its file name is Remote-Hydraulic-Control-Submarine-1024x686.jpg

เครื่อง ROV (Remote Operating Vessel) จะต้องนำขึ้นมาบนเรือทุกๆ 3 วัน เพื่อเช็คซ่อมบำรุง เปลี่ยนนำ้มันใหม่ในเครื่องที่ถูกนำ้เกลือที่เล็ดรอด เข้ามาใน ROV ที่ราคาเครื่องละ $14 ล้าน นำ้เกลือนี้จะมีผลกับการทำงานของ ROV และ Internal Corrosion

This image has an empty alt attribute; its file name is Triphop-in-Training-1024x686.jpg

OilPure ส่งเจ้าหน้าที่ Veolia ถึงวิธีทดสอบนำ้มันบนเรือโดยไม่ต้องส่งนำ้มันออกมาทดสอบที่แล็บบนฝั่ง

This image has an empty alt attribute; its file name is Veolia-Purified-Oil-Before-and-After-AST-50-OilPure-1024x965.jpg

นำ้มันก่อนกรองและหลังกรองด้วย AST-50 แสดงผลการแยกนำ้ออกและแยกเกลือที่มาจากนำ้ทะเลเข้มข้น Brine ได้อย่างสวยงาม ฟิลเตอร์ทั่วไปขนาด 1 micron ยังไม่สามารถกรองเกลือ Brine ออกจากนำ้มันได้

This image has an empty alt attribute; its file name is Captain-Robot-Controller-1024x686.jpg

ห้องควบคุม Vessel control room ที่ควบคุม ROV ส่งลงไปซ่อมรอยรั่วใต้ทะเล 10,000 ฟุต

This image has an empty alt attribute; its file name is Veolia-Viking-Poseidon-Vessel-2-1024x686.jpg

Veolia supporting vessel เรือลอยอยู่เหนือทะเลในขบวนการซ่อมรอยรั่วใต้ทะเลในกรณี BP Oil Spill ใน Gulf of Mexico ห่างจาฝั่ง 500 ไมล์

AST-50 Gear Oil Recycle at Steel Mill from Leaked Machines

This image has an empty alt attribute; its file name is Siam-Steel-AST-50-Oil-Recycling-Center-1024x768.jpg

AST-50 Gear Oil Recycling Center at Steel Rolling Mill

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-50-at-Siam-Steel-Syndicate-1024x678.jpg

AST-50 In-House Oil Recycling System

This image has an empty alt attribute; its file name is Nawaplastic-SCG-Visit-AST-50-Before-After-Oils-678x1024.jpg

นำ้มันก่อนกรองและหลังกรองที่ออกจาก AST-50

This image has an empty alt attribute; its file name is Hydraulic-oil-before-after-7-Day-Flushing.jpg

นำ้มันก่อนกรองและหลังกรอง

This image has an empty alt attribute; its file name is Dirty-Oil-Shell-Omala-320-444x1024.jpg

นำ้มันเกียร์ที่สุ่มมาจาก ถาดรองถังใต้เครื่องรูดเส้นเหล็ก

This image has an empty alt attribute; its file name is Oil-Samples-from-6-Oil-Reservoirs.jpg

Dirty Oil Samples สุ่มตัวอย่างจากถังนำ้มัน 6 เครื่อง ก่อนถูกนำมากรองด้วยเครื่อง AST-50

This image has an empty alt attribute; its file name is Before-After-Oil-9-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Purified-Oil-Sample-2-After-AST-50-1024x845.jpg

นำ้มันก่อนกรองและหลังกรองด้วย AST-50 ที่สุ่มออกมาในแต่ละเครื่อง

This image has an empty alt attribute; its file name is Before-After-Purified-Oil-with-AST-50-OilPure-1024x678.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Oil-Pit-1024x768.jpg

Leaked oil is collected in the Oil Pit. นำ้มันรั่วจากเครื่องตกอยู่ในบ่อมัน ที่ถูกเก็บขึ้นมา Recycle ด้วย AST-50

This image has an empty alt attribute; its file name is Siam-Steel-Filter-1-1024x768.jpg

ฟิลเตอร์ทำเองแบบไทยประดิษฐ์ แต่ใช้กรองให้สะอาดไม่ได้ จึงเปลี่ยนมาใช้ AST-50

This image has an empty alt attribute; its file name is Archira-at-Siam-Steel-1024x678.jpg

เปลี่ยน PurePack Filter Media in AST-50

AST-50 Hydraulic Oil Recycling from Leaked Oil Pit from Tire Manufacturer in Virginia

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-50-at-Goodyear-Tire-VIrginia-Photo-3-866x1024.jpg

OilPure ให้การอบรมวิธีควบคุม Oil Contamination Control ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย Reliability

This image has an empty alt attribute; its file name is Goodyear-Tire-AST-50-at-Goodyear-Tire-VIrginia-Photo-2-806x1024.jpg

AST-50 Oil Recycling Machine

 • OilPure ได้ปรุงแต่ง Oil Additive ในนำ้มัน Recycle จากเครื่อง AST-50 ลงในนำ้มัน Shell Tellus 68 ที่ฝ่ายจัดซื้อ กดราคาถูกมาใช้ทำให้นำ้มันใหม่มีคุณภาพตำ่ตั้งแต่เริ่มต้น
  • SPZC-101H Oil Additive ที่เติมสามารถเพิ่มค่า Four Ball Wear Test จากค่ารอยแหว่ง Scar จาก 0.75 mm ในนำ้มันมาเป็น 0.35 mm ในนำ้มัน Recycle จาก OilPure เกิด 40% Improvement in wear protection เป็นค่าดีเยี่ยม
  • ค่า Four Ball Weld เพิ่มจาก 100 kgf มาเป็น 120 kgf คือสามารถรับ load มากขึ้น 20% รับ load ที่ 120 kgf (kilogram-force) ที่ผิวโลหะจะเริ่มหลอมละลายติดกันเป็นรอย weld
  • ค่า Copper Corrosion Test ของนำ้มัน Recycle อยู่ที่ 1A Rating ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุด ดีกว่านำ้มันใหม่
 • นี่คือวิธีเพิ่มมูลค่าจาก Asset Management ที่ทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพได้สูงขึ้น เป็นกำไรในรูป ROA Return on Asset ที่ซ่อนอยู่ในขบวนการผลิตที่สามารถเรียกออกมาได้จากการควบคุมคุณภาพของนำ้มันหล่อลื่นในเครื่องจักร

This image has an empty alt attribute; its file name is 101H-Oil-Additive-Refortification-Performance-for-Goodyear-TIre-Shell-Tellus-68-10-31-15-Oil-758x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Before-After-Purified-Oils.png

นำ้มันก่อนกรองและหลังกรองจาก OilPure

AST-50 Turbine Oil Purification at Power Plant, Coal Mine in Indonesia

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-50-OilPure-Before-After-@-Banpu-Power-Plant-2-1024x678.jpg

The Before-and-After Purified Oils after AST-50

This image has an empty alt attribute; its file name is Banpu-AST-50-at-Banpu-Power-Plant-1-1024x678.jpg

AST-50 at Steam Turbine Generator

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-50-@-Banpu-Power-Plant-7-Indonesia-1024x678.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Banpu-18-578x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is MB-50-@-Banpu-Coal-Mine-Indonesia-3-678x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is MB-50-@-Banpu-Coal-Mine-Indonesia-5-1024x678.jpg

MB-50 Oil Purifier at Conveyor Belt Gear Box.

This image has an empty alt attribute; its file name is MB-50-@-Banpu-Coal-Mine-Indonesia-4-1024x678.jpg

The Before-and-After Oils from MB-50 for hydraulic oil cleaning.

This image has an empty alt attribute; its file name is PurePack-2-1024x678.jpg

Varnish built up in PurePack after oil cleaning by MB-50

AST-200 Steam Turbine Generator at IEC Israel Electric Company, Haifa, Israel

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-200-in-Israel-1024x768.jpg

AST-200 at Steam Turbine Generator

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-200-S5.3-Front-863x1024.png

AST-200 Oil Recycling Machine

This image has an empty alt attribute; its file name is FC-1-768x1024.png

FC-1, 5 micron Pre-Filtration in AST-200

This image has an empty alt attribute; its file name is Dirty-Oil-3-1024x768.png

AST-200 Vacuum Jet Dehydration removes water from turbine oil.

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-200-1-Inside-1024x768.png

AST-200 Inside

This image has an empty alt attribute; its file name is Hebrew-1024x768.jpg

Instruction is translated in Hebrew language

AST-300-HT High Temperature Oil Purification System for Quenching Oil in San Luis Potosi, Mexico

This image has an empty alt attribute; its file name is Eaton-Mexico-Sign-1-1.jpg

Automotive Transmission Heat Treatment Operation

This image has an empty alt attribute; its file name is MB-100-FC-4-Oil-Purifier-Photo-2-1024x880.jpg

AST-300-HT for High Temperature Quenching Filtration at 300°F

This image has an empty alt attribute; its file name is FC-4-Section-646x1024.jpg

FC-4, 5 micron Pre-Filtration

This image has an empty alt attribute; its file name is Centrifuge-Front-1024x1011.jpg

High Speed Centrifuge

This image has an empty alt attribute; its file name is Oil-Cooler-1-1024x894.jpg

Oil Cooler

This image has an empty alt attribute; its file name is MB-100-FC-4-Oil-Purifier-Photo-3-1024x1022.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Excessive-carbon-on-transmission-part-after-quenching-1.jpg

Carbon Stain on Part Surface

This image has an empty alt attribute; its file name is Excessive-carbon-on-transmission-part-after-quenching-3.png

Heat Treated Transmission Parts

This image has an empty alt attribute; its file name is Excessive-carbon-on-transmission-part-after-quenching-4.png

Carbon Stain on Part Surface

จำนวน 2% Excessive Carbon ในนำ้มันชุบแข็ง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยคราบเบื้อนของคาร์บอน บนผิวโลหะ การควบคุมปริมาณคาร์บอนให้ลดตำ่กว่า 0.5% จะแก้ปัญหารอยคราบเบื้อนของคาร์บอน บนผิวโลหะได้ ที่ 0.1% จะแก้ปัญหาได้ทั้ง รอยคราบเบื้อน และความแข็ง Hardness Value ทั่วคุมผิวโลหะได้อย่างสม่ำเสมอ

This image has an empty alt attribute; its file name is OilPure-at-Eaton-transmission-Mexico.jpg

Cartridge Paper Filter ที่ใช้อยู่ไม่สามารถแยกปริมาณคาร์บอนและควบคุมความเป็นกรดออกได้ทัน ทำให้เกิด รอยคราบเบื้อนของคาร์บอน บนผิวโลหะ

This image has an empty alt attribute; its file name is Eaton-Transimission-Mexico-4.jpg

AST-300-HT installation at Heat Treatment Furnace to keep quenching oil clean and free of excessive carbon.

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure