DOT & TAN – Oil Test Kits

DOT & TAN – Oil Test Kits

DOT Test Kit (Gravimetric Analysis)

DOT Test ใช้วัดค่าความสะอาดแบบ Gravimetric ของ solid particulate ที่มีขนาดแผ่นกรองเล็กเท่ากับ 0.8 micron การตรวจสอบ Solid Particle แบบนี้เป็นแบบ Qualitative Analysis ที่แม่นยำและง่ายต่อการวิเคราะห์กว่า ในขณะที่ใช้ค่า NAS หรือ ISO Code Particle Count ISO 4406 เป็นการตรวจสอบแบบ Quantitative Analysis ที่ดูเหมือนดี แต่ไม่แม่นยำ เข้าใจลำบาก ผลทดสอบจะเปลี่ยนไปได้ง่าย มีตัวแปรมากมายที่ทำให้ผลทดสอบไร้ค่า ยากแก่การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

This image has an empty alt attribute; its file name is DOT-Test-Kit-Photo-L.png
This image has an empty alt attribute; its file name is DOT-Patch-Test-Hydroform-1024x341.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is DOT-Color-Test-L.jpg

DOT Test Kit สามารถวัดค่าความสกปรกได้ในระดับ 0.8 – 5 – 20 micron จาก Test Filter Paper โดยอาศัยการมองเห็นความสกปรกแบบ Qualitative Analysis เข้าใจได้ง่าย

TAN Test Kit (Total Acid Number)

ใช้วัดค่าความเป็นกรดในนำ้มันซึ่งจะเป็นตัวบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ทำให้นำ้มันหล่อลื่นหมดสภาพการใช้งาน ค่า TAN ที่อ่านเป็น mg of KOH per gm การเพิ่มขึ้นของความกรดในนำ้มันเป็นตัวบ่งบอกถึงค่า Oxidation หรือ Chemical Changes ในนำ้มัน เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่บอกถึงอายุการเปลี่ยนถ่ายนำ้มันใหม่

This image has an empty alt attribute; its file name is TAN-Test-Kit-Photo-with-Chemicals-1017x1024.jpg

TAN = Acid Titration

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure