OPFC Service

OPFC Service

OPFC – OilPure Fluid Care

งานบริการของเราจะเข้าไปช่วยบริหารจัดการทั้งนำ้มันเสียและนำ้มันดีให้ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติให้ความรู้อบรมกับลูกค้าไปเพื่อ หยุดปัญหาความเสียหายที่เกิดจากจากนำ้มันหล่อลื่น

 • OPFC เป็นวิธีให้คำปรึกษาบริการลูกค้าแบบ On-Site Oil Management Service ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหานำ้มันและเครื่องจักรจากผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ปีจากสหรัฐอเมริกา สามารถแนะนำวิธีการที่ถูกต้องโดยการบริการที่อยู่หน้างานให้ลูกค้า ลดปัญหาระบบการทำงานแบบ “คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ซื้อ” ที่พนักงานขาดความเป็นเจ้าของแล้วไม่แยแสกับผลงาน ไม่มีเถ้าแก่คอยดูแลควบคุม
 • ให้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่อง Lubrication Technology และศาสตร์จากวิชา Tribology เพื่อนำไปช่วยเพิ่มผลการผลิต Productivity จากเครื่องจักร
 • เพิ่มกำไรที่ถูกซ่อนอยูในรูปของ Return On Assets (ROA) ในรูปของ Asset Utilization โดยการเพิ่มพูล Machine Reliability ให้กับเครื่องจักรที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่า ที่บริษัทชั้นนำมาใช้เป็นเส้นทางสู่ World Class Manufacturing
 • บริการแบบ IOT 4.0 ในรูปของ Wireless Remote Monitoring & Remote Control with Database Software แบบ Wireless & Paperless ที่ทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลโดยตรงแบบ Real Time ทันเวลากับความเสียหายที่มาจากปัญหาสารหล่อลื่นในเครื่องจักร อุปกรณ์ของ OilPure ทั้งหมดใช้งานด้วยระบบ Unmanned automation ที่ไม่ต้องใช้คนเฝ้าดูแล
 • Employee Coaching ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของลูกค้า ให้ความรู้และสามารถเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตรงประเด็น บริษัทช่วยให้พนักงานไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับนำ้มัน เข้าใจปัญหาของนำ้มันที่เกิดขึ้นในโรงงาน อย่างแท้จริง ทำจริง แบบ Hand on
This image has an empty alt attribute; its file name is OPFC-OilPure-Fluid-Care-Service-TH-1024x684.png
AST-50 Oil Recycling Machine at Seward Products, Illinois USA with over 500 CNC.

การให้บริการ On Site OilPure Fluid Care

Before & After Cutting Oil Samples

 1. On-site Lubrication Audit เพื่อตรวจสอบสภาพและคุณภาพของนำ้มันหล่อลื่นที่จะมากรองโดยใช้อุปกรณ์ Portable Oil Testing Equipment ของ OilPure เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพนำ้มันหล่อลื่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ชนิดของนำ้มัน ปริมาณที่ใช้ อายุการใช้งาน ประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ การเก็บรักษานำ้มันใช้แล้ว วิธีการ collect used oil

2. Oil Purifier Equipment & Machines OilPure มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร หลายชนิดที่กลายสภาพนำ้มันที่สกปรกกลับมา เหมือนนำ้มันใหม่ด้วยอุปกรณ์และขั้นตอนดังนี้

 • On-Line Oil Analyzer (OA-1) connects to oil reservoir to measure Particle Count, Moisture, Oil Oxidation
 • Dirty oil storage tank unit for gravity separation (DT-100) or 1,000 Tote Tank or 200 liter drums
 • Centrifuge unit for sludge separator (TC-8)
 • Vacuum Jet Dehydrator unit for water removal (VJ-100)
 • Cartridge 5 Micron Paper Pre-Filtration unit (FC-1)
 • PurePack Chemical treatment unit for final oil polishing (MB-50)
 • On-Site Oil Test Kits for solid particulate (Gravimetric), TAN, Additive Depletion (DOT, TAN, Q1000)
การเก็บสะสมนำ้มันเก่าเตรียมไว้กรองทำความสะอาด

เครื่อง High Speed Centrifuge เตรียมไว้แยกโคลนตกตะกอน Sludge จากนำ้มันประเภท Cutting Oil, Quenching Oil
FC-1, 5 micron Pre-Filtration ในระดับ 5 micron กรองสิ่งสกปรกก่อนล่วงหน้าที่จะกรองละเอียดในขั้นต่อไป
VJ-100N Vacuum Jet Dehydrator ใช้แยกนำ้ได้ทั้ง Dissolved Water และ Free Water เป็นขั้นตอนก่อนกรองละเอียดในขบวนการถ้ดไป
MS1 Moisture Sensor เป็นตัวอ่านค่านำ้เป็น ppm และเป็น Smart Sensor ที่ใช้ควบคุมขบวนการแยกนำ้ให้ปริมาณลดลงได้ถึง 50-100 ppm อย่างอัตโนมัติ
PurePack Chemical Filter ที่ใช้กรองละเอียดแยก Solid Particle, Water, Oil Acidity in TAN Total Acid Number และ Varnish ยางเหนียว
MB-50 หรือ AST-50 เป็นเครื่องกรองละเอียดใช้ PurePack เป็น Final Polishing Filtration ของการกรอง นำ้มันจะสะอาดและบริสุทธิ์หลังการกรองขั้นนี้
OS1 Oil Sensor อ่านค่าการเปลี่ยนแปลงของ Oil Oxidation ที่เพิ่มขึ้น และค่าการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงของ Additive Depletion ในนำ้มัน
OA-1 Oil Analyzer สามารถอ่านค่าความสกปรกของนำ้มันได้ 2-8 จุด ใน Cycle เดียวกัน และเป็นได้ทั้ง Mini SCADA ที่ monitor จุดสำคัญของเครื่องอีกด้วย

3. Oil Additive Refortification Unit with Air Pulse (AP-55) Additive Mixer Unit เพื่อเติมสาร Supplemental Oil Additives ที่นำเข้าจากอเมริกา มาปรุงแต่งคุณภาพให้นำ้มันใช้แล้วให้มีคุณภาพสูงกว่าเดิม Anti Oxidant เพิ่มขีดจำกัดอุณหภูมิความร้อนให้สูงขึ้นถึง 90 °C และ Demulsifying Agent เพื่อต่อต้านการสลายตัวเมื่อนำ้มันโดนนำ้รั่วเข้ามา

Oil Additive สามารถปรุงแต่ง ปรับคุณภาพของนำ้มันได้ หลังกรองสะอาดแล้ว ในราคาที่ประหยัดมาก

4. Oil Testing Equipment อุปกรณ์ Portable Oil Analyzer ทดสอบเพื่อทำให้แน่ใจว่านำ้มันใช้แล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตราฐาน

5. หลังจากภาระกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว OilPure จะออกเอกสาร Certificate of Oil Recycling ให้กับลูกค้าโดยจะแจ้งจำนวน ชนิดของนำ้มันที่ recycle และผลทดสอบคุณภาพนำ้มัน เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานเก็บไว้

ตัวอย่างของผลทดสอบนำ้มันแบบง่ายๆ แต่แม่นยำจากใบรับรอง Certificate of Oil Recycle Report

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure