Why Conventional Oil Filters Fail?

Why Conventional Oil Filters Fail?

ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องกรองนำ้มันที่ใช้ในโรงงานปัจจุบันนั้น ใช้ไม่ได้

Pleated Paper Oil Filter กรอง Solid Particle แต่ไปสร้างประจุไฟฟ้าสถิตในนำ้มัน ทำให้ปฎิกริยา Oil Oxidation ภายในที่ไปทำลายเปลี่ยนโครงสร้าง Hydrocarbon ของนำ้มัน

ผู้ใช้งานกรองนำ้มันมักจะเข้าใจผิด คิดว่าฟิลเตอร์กระดาษจกรองนำ้มันได้ทุกชนิดซึ่งไม่เป็นความจริง Pleated Paper Filter มีขีดความจำกัดจะไม่สามารถใช้กรองกับนำ้มันที่มีความหนืดของ Viscosity เกิน ISO 220, 320, 460, 680 grades เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง Pressure Drop ระหว่างผิวกระดาษก่อนกรองและผิวกระดาษหลังแผ่นฟิลเตอร์ ทำให้แรงของปั้มผลักและกระชาก Pressure Surge เกิดแรงต้านภายใน ทำให้สิ่งสกปรกที่ติดในกระดาษหลุดรอดออกมาคืนในระบบหล่อลื่น ทำให้การกรองล้มเหลวหรือ Poor Filtration Efficiency โดยเฉพาะ Low Micron Filter ที่ตำ่กว่า 10 micron ลงมา ยิ่งทำให้เกิด Oil Pressure Drop สูงขึ้นเนื่องจากมีแรงต้านสูงขึ้น จากผิวเนื้อกระดาษที่ละเอียดขึ้น

Vacuum Distillation แยกนำ้ออกจากนำ้มัน แล้วแยกนำ้อยู่เป็นเวลาหลายเดือน แยกนานเท่าไหร่ นำ้ก็ออกไม่หมด เพราะเครื่อง Vacuum Distillation และ Thermojet นี้เป็นการนำนำ้จากก้นถัง (Free Water) ส่งคืนไปยังถังข้างบน เลยกลายเป็นตัว mixer จาก นำ้ก้นถังไปยังนำ้มันบนถัง เครื่องจักรก็จะมีนำ้อยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการสึกหรอและความเสียหายเริ่มเกิดสะสมขึ้นเรื่อย จนถึงจุดที่เครื่อง Shut down

Thermojet แยกนำ้ออกจากนำ้มัน แล้วแยกนำ้อยู่เป็นหลายเดือน แยกนานเท่าไหร่ นำ้ก็ออกไม่หมด Thermojet นี้เป็นนำนำ้จากก้นถัง (Free Water) ส่งคืนไปยังถังข้างบน มีประสิทธิภาพตำ่ Low Filtration Efficiency นำ้ออกช้ามาก ใชัอุณหภูมิสูงกว่า 80 °C Nozzle ในท่ออุดตันบ่อย Heater Element ตัน Coked up เร็วต้องถอดออกมาล้างบ่อยๆ ทุกๆ 2-4 อาทิตย์

Electrostatic Oil Cleaner อ้างว่าแยก Oxidation ได้ เป็นการเข้าใจผิดเพราะ ไม่สามารถ ลดค่า TAN Total Acid Number ออกจากนำ้มัน เพียงไปทำให้ปฎิกริยา Oxidation Retard เกิดช้าลงเท่านั้น

Ion Exchange Filter อ้างว่าแยก Varnish หรือ Oxidation ออกจากนำ้มันทุกประเภท ซึ่งไม่เป็นความจริง Ion Exchange สามารถใช้ได้กับนำ้มันประเภท Synthetic เช่น PAO (Poly Alpha Olefin) และ PAG (Polyalkylene Glycol) เท่านั้นที่มีความเป็น Polar Compound สูง จะมาใช้กับนำ้มันหล่อลื่น Group 1 หรือ Group 2 ทั่วไปไม่ได้ หลังจาก Varnish ถูกแยกออก ดูดเข้าไปในเม็ด Resin แล้ว นำ้ภายในก็จะถูกคายออกมาเป็นการแลกเปลี่ยน จะแกิดนำ้ไหลเข้ามาในนำ้มันหลังจาก Varnish ถูกแยกออก

High Speed Disc Centrifuge สามารถแยก Large Particle หรือ Sludge ได้ดี แต่มีขีดจำกัดที่แยก Particle ได้หยาบเท่านั้นไม่สามารถแยก Solid Particle ขนาดเล็กได้ ส่วนนำ้ก็แยกได้เพียง Free Water เท่านั้น Centrifuge ไม่สามารถแยก Dissolved Water ได้อย่างมากจะแยกนำ้ลงมาได้ไม่ตำ่กว่า 2,000 ppm ถ้า Free Water มีมากกว่า 3% (30,000 ppm) Centrifuge จะมีปัญหาไม่สามารถแยก Free Water ออกได้ เรื่องการบำรุงรักษา Centrifuge มีค่าซ่อมบำรุงบ่อยมากเกือบทุก 2-3 เดือน ที่ต้องถอดแถบแผ่น Disc ออกมาล้าง ไม่สะดวกมีราคาแพงมาก

Low Speed Bowl Centrifuge ไม่เหมาะที่จะใช้กับนำ้มัน คือใช้ไม่ได้เลย นอกจากนำ้มันที่มีค่า Viscosity ตำ่มากเช่น Honing Oil ดังนั้น Bowl Centrifuge เหมาะที่จะใช้กับ Water Based Coolant เท่านั้น

Toilet Paper Filter จะเหมาะสมใช้ได้ดีกับระบบ Hydraulic ขนาดเล็กใช้ Pressure ตำ่ จะไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับ High Speed Hydraulic System ที่ขนาดใหญ่กว่า 100 ตัน ขึ้นไป ฟิลเตอร์ชนิดนี้ ไม่สามารถกรองฝุ่นผงลงได้ตำ่ถึง 0.2 micron ตามที่โฆษณาไว้ แยกนำ้ไม่ได้ นำ้จะดูดซึมเข้าเยื้อกระดาษทำให้บวมขยายตัวเนื้อกระดาษแตกออก ไม่สามารถกรอง Oxidation และไม่สามารถลดความเป็นกรดจากนำ้มัน ตามที่ประกาศไว้

Cellulose Packed Disc Filter ทำมาจากสาร Organic ที่มี BioPolymer เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่ โครงสร้างของ Cellulose จึงมาจากผิวเปลือกไม้และ Algae ที่เป็นเส้นใย Fiber ในรูป Lignin Matrix สามารถกรองฝุ่นผงขนาดเล็ก Low Particle Retention ได้ดี เมื่อเทียบกับฟิลเตอร์ชนิดอื่นๆ ที่ทำมาจากเเยื้อไม้ Cellulose แต่ไม่สามารถแยกนำ้ออกจากนำ้มัน และ ไม่สามารถลดค่าความเป็นกรด Total Acid Number (TAN) ออกจากนำ้มัน ตามที่อ้างอิง หรือเข้าใจกัน

Removing Acid with Fuller Earth or Clay Filter Fuller Earth เป็นสารวัสดุที่ทำมาจาก Clay หรือปูนขาว ที่มาจากประเภทหินทรายจาก Silica ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดย้อมสีหรีอ Carbon Pigment ที่อยู่ในรูป Carbon Black ขนาดเล็กมาก ออกจากนำ้มัน ใช้เป็นสารเคมีในการย้อมสีนำ้มันพืชที่ถูกสกัดออกมาให้ใส ต่อมาก็ถูกพัฒนาออกมาใช้กับนำ้มัน Used Engine Oil มาย้อมสีนำ้มันเก่าสกปรกให้มีสีใสขึ้นเหมือนใหม่ ปัจจุบันในอเมริกาไม่ได้มีการใช้ Fuller Earth ใน Oil Recycle อีกแล้ว เพราะเพียงทำให้สีใสขึ้นแต่ไม่สามารถบำบัด รักษาคุณสมบัติเดิมของการหล่อลื่นในนำ้มันได้ นำ้มันนี้ไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่ Fuller Earth สามารถแยกกรดออกจากนำ้มันได้ แต่จะไปมีผลไป แยก Oil Additives ตัวสำคัญออกจากนำ้มันอีกด้วย Fuller Earth เป็นสาร Silica ที่มีขนาด 0.5 – 3 micron ประกอบอยู่กว่า 80% เป็นผงที่มีขนาดเล็กมาก ละลายเป็นสารแขวงติดอยู่ในนำ้มัน Paper Oil Filter ขนาด 6 micron ไม่สามารถกรองแยกผง Silica ออกได้ Fuller Earth อาจจะใช้แก้ปัญหาลดกรดในนำ้มันได้ แต่จะไปสร้างปัญหาต่อเนื่องตามมาอีกสองปัญหา ไปแยก Oil Additives ออกและ ปัญหาเพิ่มผงขนาดเล็ก Silica อยู่ในนำ้มันที่ไม่สามารถกรองออกได้ ทำให้เครื่องจักรเสียหายตามมา

Oil Analysis Lab Report ผลทดสอบยากต่อการตีความหมาย ต้องมีความสามารถมากและประสบการณ์ จึงจะตีความหมายได้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ในห้อง Lab ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรดีพอ ไม่เคยไปร่วมแก้ปัญหาหน้างาน จึงไม่สามารถแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ส่วนลูกค้าก็มีความรู้น้อย ไม่เข้าใจผลทดสอบนำ้มันที่ซับซ้อน ทำให้ทั้งฝ่ายไม่เข้าใจปัญหาซึ่งกันและกัน ประกอบผลทดสอบที่มาจากห้อง Lab ไม่แม่นยำผิดพลาดส่วนใหญ่ เนื่องจากวิธีสุ่มตัวอย่าง และการ Calibration ของอุปกรณ์ในห้อง Lab ที่ขาดมาตราฐานที่ถูกต้อง จึงทำให้ผลทดสอบที่ออกมาไม่ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติสำคัญที่ Good Oil Purification System พึ่งมีคือ ระบบการกรองนำ้มันจะต้องมี คุณสมบัติที่สามารถ Monitor ตัวมันเองสามารถตรวจสอบในตัวเครื่องการทำงานของมันเพื่อให้แน่ใจว่า การกรอง เครื่องวัดค่าความสกปรก ค่า Parameter (Pressure, Temperature, Time Delay etc.) ควบคุมการทำงานของระบบได้ทำงานไปอย่างถูกต้องตามที่เครื่องกรองนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นมา จึงเรียกได้ว่าเป็น Smart Machine หรือ Smart Oil Purification System การ Factor คุณสมบัติเหล่านี้ ลงในการทำ Machine Design ของเครื่องกรองนำ้มันจะสามารถทำให้เครื่องนี้ทำงานได้แบบ 24/7 – 365 Days – Non Stop ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งซ่อม มาบำรุงรักษาเครื่องกรองนำ้มัน ฝ่ายช่างแค่ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานแค่นี้ก็มีงานเข้าพออยู่แล้ว ไม่ควรจะต้องไปเสียเวลาที่อื่นโดยไม่จำเป็น

ปัญหานำ้มันหล่อลื่นของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน ที่ลูกค้าถูกเอาเปรียบมาตลอด

  1. (End User Problem) วิศวกรในโรงงานขาดความรู้และวิธีการปฎิบัติ ที่ถูกต้อง ในการใช้นำ้มันหล่อลื่นที่ทำให้เครื่องจักรทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่มาจาก Supplier เท่านั้น การส่งพนักงานไปอบรมเรียนรู้ก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในนำ้มันและเครื่องจักรให้ทำงานดีขึ้น
  2. (Supplier Problem) ไม่มี Supplier ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงในประเทศไทย ที่สามารถชี้แนะนำทางที่ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาให้อุตสาหกรรม การเรียนรู้และการแก้ปัญหาจึงเป็นไปในลักษญะที่เรียกว่า “คนตาบอด เดินจูงคนตาบอด” ให้เดินตามทางที่ผู้นำทางก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางที่ถูกต้อง จึงทำให้ปัญหาการหล่อลื่นในเครื่องจักรเกิดขึ้น อย่างซำ้แล้วซำ้อีก ไม่มีบทสรุปจบงาน
  3. (Technology Problem) เทคโนโลยี่ที่มีใช้อยู่ในรูปของสินค้าทั่วไป หาที่ไหนก็ได้ สินค้าไม่มีความได้เปรียบ หรือเหนือกว่า ที่สามารถไปตอบโจทย์ปัญหาของนำ้มันหล่อลื่นในปัจจุบัน ต่างคนต่างก๊อบปี้กันไป ก๊อบปี้กันมา มีผู้ผลิตจากจีนช่วยจัดส่งของปลอมมาขาย
  4. (Monopoly Problem) อุตสาหกรรมมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ถูกหากินจาก บริษัทขายนำ้มันหล่อลื่น บริษัทขายฟิลเตอร์ บริษัทขายอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร และบริษัทให้บริการทดสอบนำ้มันในห้อง Lab ทำให้ผู้ใช้ไม่มีทางเลือกอื่น ถูกผูกขาดจากบริษัททั้งสี่ประเภท
  5. (Corruption Culture) ปัญหาคอรับชั่นระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายอยู่ในวัฒนธรรมไทย ของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในรูปของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน การคอรับชั่นนี้จึงทำให้ปัญหานำ้มันหล่อลื่นในประเทศไทย ยิ่งอยู่ลึกฝังรากลงไปอีกในระดับที่ใช้เทคโนโลยี่ที่เหนือกว่า มาแก้ปัญหานำ้มันหล่อลื่นได้ยากขึ้น

The above information is based on our experiences with users and their comments who wishes the manufacturer can improve their products. Please review with good discretion.

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August, 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure