Failure of Cellulose Packed Disc Filter

Failure of Cellulose Packed Disc Filter

Cellulose Packed Disc Filter นี้เริ่มเกิดก่อตั้งมาจากบริษัท CUNO Filter ในอเมริกาเมื่อ 60 ปีที่แล้ว บริษัท CUNO ได้ถูกซื้อขายเปลี่ยนมือไป จนปัจจุบันนี้ ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป ดังนั้น เทคโนโลยี่การกรองแบบ Cellulose filtration technology มีใช้กันมานานแล้ว ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด

หลังจากนั้น มีหลายบริษัทได้ ลอกเลียนแบบวิธีการกรองจาก CUNO แล้วนำมาใช้อ้างอิงต่างๆ ที่ได้เคยเริ่มมากว่า 60 ปีที่แล้ว บริษัทในปัจจุบันนี้ได้แก่ CC Jensen, Hydac, Como Filter, SKF RecondOil

Hydac
CC Jensen
SKF RecondOil

Cellulose [(C6H10O5)n] ชนิดนี้เป็นสาร Organic ที่มี BioPolymer เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่ เป็นกลุ่ม carbohydrate or polysaccharide ที่ซับซ้อน ที่เต็มไปด้วย glucose molecules ที่จับตัวกันแบบ straight chain polymer โครงสร้างของ Cellulose จึงมาจากผิวเปลือกไม้และ Algae ที่เป็นเส้นใย Fiber ในรูป Lignin Matrix ที่มีคุณสมบัติแข็งมี high tensile strength. Cellulose เป็นสารประเภท Hydrophilic ที่มีคุณสมบัติดูดซับนำ้ได้ และสามารถละลายในนำ้ได้อีกด้วย

ชนิดของ Cellulose มีหลายชนิดได้แก่ Alpha Cellulose, Beta Cellulose, Gamma Cellulose เราเชื่อว่า Cellulose Packed Disc Filter นี้ทำมาจาก Gamma Cellulose ที่ผ่านขบวนการ Soluble Alkali Fraction ที่อัดผิวเยื้อไม้ให้แน่นทำให้สามารถ ดักจับฝุ่นผงละเอียดขนาดเล็กได้ดีกว่า ฟิลเตอร์ชนิด Toilet Paper Filter ซึ่งเยื้อ Cellulose มักทำมาจาก Alpha Cellulose ที่มักจะบุบสลายได้ง่ายและเร็วกว่า Cellulose ชนิดอื่น

Cellulose Packed Disc Filter มีความนิยมใช้เพราะทำมาจากเยื้อไม้ที่ถูกอัด high density cellulose packed มาลงเป็นแผ่นประกอบกันในรูป แผ่น Disc เหล่านี้นำมาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ เพื่อเพิ่ม Dirt Holding Capacity ดังนั้นฟิลเตอร์ชนิดนี้จึงสามารถกรองฝุ่นผงขนาดเล็ก Low Particle Retention ได้ดี เมื่อเทียบกับฟิลเตอร์ชนิดอื่นๆ ที่ทำมาจากเเยื้อไม้ Cellulose

Faulty filtration claims from this cellulose packed disc filter type which is unable to achieve. Here is why: ข้ออ้างอิงที่เกินความจริง

 1. Remove Oil Oxidation & Reduce Oil Acidity (Total Acid Number)
  • เยื่อกระดาษที่ทำจากเปลือกไม้ Cellulose ไม่มีคุณสมบัติในการแยกหรือดูด absorb กรดต่างๆ Acidity ออกจากโมเลกุลของนำ้มัน คือไม่สามารถลดค่าความเป็นกรด Total Acid Number (TAN) ออกจากนำ้มัน ตามที่อ้างอิง หรือเข้าใจกัน
  • เยื่อกระดาษ Cellulose ไม่สามารถแยกโดยการสร้างแรงดึงดูดทางเคมี Chemical bond กับกรดและ สิ่งสกปรกที่อยู่ในรูปของ Polymers เข่น Oxidation by products และความเป็นกรด เพราะสิ่งสกปรกเหล่านี้เกาะตัวจับกันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี Chemical Reaction ในนำ้มัน ไม่ใช่ Physical Action
  • เยื่อกระดาษ Cellulose เพียงสามารถแยกสิ่งสกปรกที่เกิดจาก Physical Action เท่านั้น เช่นฝุ่นผงในอากาศตกใส่ลงในนำ้มัน จะถูกกรองออกโดย Physical Barrier เท่านั้น เยื่อกระดาษ Cellulose จะไม่สามารถดึงดูดหรือดูดซึม กรดในรูปแบบ Carboxylic acid and Lewis Acids ที่มี ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบภายใน ออกมาจากนำ้มันได้ นี่เป็นการอ้างอิงที่ไม่ตรงกับความจริง ของการแยกกรดด้วยเยื่อกระดาษ Cellulose
  • Polymer or Oxidation by products or Varnish (not the Acid) จะอยู่ในรูปสารแขวงลอย dissolved ในนำ้มัน เมื่อนำ้มันมีอุณหภูมิเกิน 160 °F (71 °C) จะไม่สามารถกรองออกได้ด้วยผ่าน Physical Barrier Filter
  • เมื่ออุณหภูมิในนำ้มันอยู่ตำ่กว่า 100 °F (38 °C), ประมาณ 10%-20% ของสารแขวงลอย Polymer or Oxidation by products or Varnish จะเริ่มแข็งตัวแยกตัวออกจากนำ้มันในรูปของ Wax ดังนั้น Polymer ในสภาวะนี้บางส่วน จะสามารถถูกกรองออกได้ด้วย Physical Barrier Filter สารแขวงลอย Polymer และความเป็นกรด Oil Acidity ส่วนใหญ่ยังละลายแขวงลอยอยู่ในนำ้มันไม่สามารถแยกออกได้ ดังนั้นข้ออ้างอิงจากผู้ผลิต Toilet Paper Filter ว่าสามารถแยก Polymer or Oxidation by products or Varnish and Oil Acidity เกิดขึ้นจริงได้แค่ 10%-20% เท่านั้น
  • ในผลทดสอบนำ้มันจากผู้ผลิต อ้างว่าสามารถลดความเป็นกรด Total Acid Number (TAN) ด้วยการใช้เครื่องกรองแบบ Cellulose Packed Disc Filter ความจริงผลทดสอบที่เกิดขึ้นเนื่องจาก Sludge ในนำ้มันมีค่าความเป็นกรดอยู่ในตัวมันเอง Acidic Sludge เมื่อ Sludge บางส่วนเหล่านี้ถูกแยกออกได้ ค่าความเป็นกรดในนำ้มันก็จะลดลงตามเล็กน้อยเท่านั้น ไม่สามารถแยกกรดออกได้หมด หรือทันต่อการเติบโตเพิ่มขึ้นของ Oxidation Rate ในนำ้มัน
 2. Remove Dissolved Water or Free Water
  • โดยธรรมชาติของเยื่อกระดาษที่ทำจากเปลือกไม้ Cellulose มีคุณสมบัติในการดูดซึมนำ้ในนำ้มัน แต่เป็นเยื้อไม้ที่ถูกอัดมา จึงทำให้ไม่มี Surface Area ที่สามารถรับดูดซึมนำ้ได้ ดังนันฟิลเตอร์ประเภทนี้ ไม่สามารถแยกนำ้ออกจากนำ้มัน
 3. Reclaimed Oil So Lubrication can be Reused Forever
  • ฟิลเตอร์ชนิดนี้ เพียงกรองฝุ่นผงละเอียดขนาดเล็กได้เพียงอย่างเดียว จะยืดอายุนำ้มันออกได้ในระยเวลาอันสั้นเท่านั้น แต่จะไม่สามารถยืดอายุนำ้ไปได้ตลอดกาล ตามการอ้างอิงของผู้ผลิต เนื่องจากไม่สามารถแยกนำ้และความเป็นกรด Oil Acidity ออกได้อย่างสมบูรณ์ ในไม่ช้า นำ้มันก็จะเกิดปฎิกิริยา Oxidation Reaction ทำให้สภาพการหล่อลื่นบุบสลาย ตามไปพร้อมๆ กับการหดหายของ Oil Additive Depletion ภายใน

The above information is based on our experiences with users and their comments who wishes the manufacturer can improve their products. Please review with good discretion.

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure