Vacuum Jet Dehydration

Vacuum Jet Dehydration

Vacuum Jet Dehydration Technology

Vacuum Jet Dehydration นี้เป็นเทคโนโลยี่ที่ใช้แยกนำ้โดยไม่ใช้ Vacuum แต่ใช้ Pressure แรงดันแทน Vacuum ในกรรมวิธี Non Vacuum Dehydration ที่ใช้ลมในบรรยากาศโลก Atmospheric Air มา Absorb นำ้ออกจากนำ้มันที่อุณหภูมิเพียง 60 °C หลักการคือ เปลี่ยนลม Atmospheric Air ให้มาอยู่ในรูป Dissolved Air ด้วยแรงอัด Oil Pressure ที่ 70 psi ลมเหล่านี้ก็จะแทรกตัวแบบ Atomization เข้าไปในนำ้มัน ที่มีนำ้เกาะอยู่ นำ้มันก็จะแตกกระจายออกมาเป็นรูป Aerosol วิ่งกระจายออกไปทั่วในถังกรวยรูป Cyclone พิเศษที่พัฒนาโดย OilPure

นำ้มันมีนำ้หนักมากกว่า ก็จะแกว่งตัวหมุนตกลงมาข้างล่างโดยแรงโน้นถ่วง ในขณะที่อากาศมีคุณสมบัติที่เบากว่าก็จะลอยตัวสูงขึ้น ผ่านช่องบนของ Cyclone ระหว่างที่ลมแยกตัวออกจากนำ้มัน ลมก็จะดูดนำ้ออกจากนำ้มันทันที ในเสี้ยววินาทีนั้น นำ้จะเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของเหลวที่ละลายอยู่ในนำ้มัน กลายเป็นไอทันที ลอยตัวเกาะตามลมที่ลอยตัวสูงขึ้น เหมือนไอนำ้ที่ลอยตัวออกมาจากกาต้มนำ้ แต่นำ้ได้กลายเป็นไอที่อุณหภูมิ 60 °C โดยไม่ถูกต้มที่จุดเดือด 100 °C ไอนำ้ลอยตัวออกมาได้เร็วมากเพราะลมที่ใช้แรงอัด มีคุณสมบัติเป็น High Velocity แม้ว่าลมนี้จะมีความชื้นสูงอยู่ก็ตามแต่จะไม่มีผลกับการดูดนำ้จากนำ้มัน เพราะโมเลกุลของนำ้ได้แตกตัวออกจากนำ้มันแล้ว ลมเพียงแตช่วยพาให้ลอยพ้นจากนำ้มันเท่านั้น

Vacuum Jet Dehydration ใช้ MS1 Moisture Sensor มาควบคุมขบวนการแยกนำ้ทำให้ปริมาณที่เข้ามาจากในเครื่องจำนวน 2,000 – 10,000 ppm ถูกแยกภายในครื่องจนปริมาณนำ้ลดลงเหลือ 10-50 ppm ก่อน Dried Oil ไหลออกจากเครื่อง

MS1 Moisture Sensor จะเป็นตัวควบคุมให้ปริมาณ นำ้ถูกแยกออกจาก 2,000 – 10,000 ppm ลดลงเหลือ 50-100 ppm ก่อนที่จะ Discharge นำ้มันที่แห้งแล้วออกจากเครื่อง Vacuum Jet Dehydrator

Vacuum Jet ไม่เพียงสามารถแยกนำ้ออกจากนำ้มันแล้ว ยังสามารถ Degasification แยก Dissolved gases ที่หมักหมมภายในนำ้มันได้อีกด้วย

Dissolved Gases เหล่านี้ถึงจะมีปริมาณไม่มาก แต่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ Conventional Vacuum Distillation พังและซ่อมบำรุงบ่อยๆ Premature failure เพราะเกิด Internal corrosion ภายใน Vacuum Pump และ Condenser ที่ผู้ใช้ไม่รู้เลยว่าสาเหตุเกิดมาจาก Hazardous Dissolved Gases นี้

คุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ Vacuum Jet Dehydration Technology เหนือกว่า Conventional Vacuum Distillation มีดังต่อไปนี้

 1. Vacuum Jet สามารถแยกนำ้ออกจากนำ้เกียร์เหนียวสุดขนาด ISO Grade 680 Viscosity ที่อุณหภูมิ 60 °C ในขณะที่ Vacuum Distillation แยกนำ้ได้สูงสุดจาก Viscosity ISO 220 Grade เท่านั้น ที่ Grade 220 นำ้ก็แทบจะไม่ออกแล้วแถมยังต้อง Heat นำ้มันที่อุณหภูมิ 75-80 °C ที่เรียกว่าสูงมาก จะไปมีผลทำลายทำให้เกิด Oil Oxidation ตามมา
 2. ถ้านำ้ ในนำ้มันมีมากกว่า 3% (30,000 ppm) Vacuum Distillation จะมีปัญหาเกิดฟอง Foaming สูงเกินปรกติใน Vacuum Chamber ฟองอากาศก็จะเล็ดลอดเข้าไปใน Vacuum Pump และ Condenser ทำให้เกิดความเสียหาย และ Shut down ดังนั้น Vacuum Switch ก็จะปรับลดค่า Vacuum จาก 21-24 Inch/Hg ลงมาเรื่อยๆ ถึง 16-18 inch/ Hg เมื่อ Vacuum ลดตำ่กว่า 20 inch/ Hg นำ้ก็จะไม่ถูกดึงออกจากนำ้มันลงมา หรือแทบจะไม่ออกเลย แต่ปัญหาเรื่องฟองหรือ Foaming จะไม่มีผลกับ Vacuum Jet เลยเพราะใช้ลมเป็นตัวแยกนำ้อยู่แล้ว และไม่มีอุปกรณ์ Vacuum Pump ใช้ในเครื่อง Vacuum Jet อีกด้วย
 3. Vacuum Jet มีคุณสมบัติเป็นตัว Degasification อีกด้วย ถ้าในนำ้มันมีสารประเภท Dissolved Gases เช่น CH3OH Methanol ใน Biodiesel, CH4 Methane, C2H2 Acetylene และ H2S Hydrogen Sulfide ใน Transformer oil Vacuum Jet ก็จะบีบก๊าซให้ขยายตัวแตกออกมาพร้อมกับไอนำ้อีกด้วยเพราะสารเหล่านี้มี Affinity ใกล้เคียงกับนำ้ ถูกอัดขยายตัวให้แตกออกจากนำ้มันได้ง่ายพร้อมกับนำ้ Vacuum Jet Dehydration จึงมีสามารถแยก สารเหล่านี้ที่เป็นอันตรายออกจากนำ้มันได้
 4. ในขณะที่ Vacuum Distillation จะเกิดปัญหาขึ้นเมื่อสารอันตรายเหล่านี้อยู่ในนำ้มัน Gases เหล่านี้จะถูก Vacuum ดูดออกวิ่งผ่าน Vacuum Pump และ Condenser เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย Premature Failure กับ Vacuum Pump และ Condenser อุปกรณ์อายุสั้น ซ่อมบ่อย
 5. Vacuum Jet เป็นเครื่องจักรแบบ Low หรือ No Maintenance ใช้เกียร์ปั้มเป็นอุปกรณ์สร้าง Oil Pressure มีอายุ MTBF (Mean Time Between Failure) ถึง 5 ปีกว่า ถูกสร้างให้วิ่งใช้งานตลอดเวลา 24 ชม 365 วันต่อปี แบบ Non Stop Vacuum Jet ยังมีระบบล้างตัวหัวลม Eductor ล้างเอง Self cleaning แบบอัตโนมัติทุกๆ 20 cycles ทำให้ระบบในท่อจะไม่มีการอุดตัน ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทำความสะอาด มาบำรุงรักษา
 1. VJ-25 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 400 – 600 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 10,000 ppm
 2. VJ-50 = VJ-50 + FC-1 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 1,600 – 2,000 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 30,000 ppm
 3. VJ-100 = VJ-100 + FC-1 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 3,000 – 4,000 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 30,000 ppm
 4. VJ-300 = VJ-300 + FC-4 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 6,000 – 8,000 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 30,000 ppm
 5. VJ-300DT = VJ-300 + FC-4+ DT-100 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 8,000 – 10,000 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 100,000 ppm

VJ-50 Vacuum Jet Dehydration

VJ-50 Vacuum Jet Dehydration

VJ-50 Vacuum Jet Dehydration

Flow Capacity = 7 GPM Dehydrating flow rate with 22 GPM pump capacity.

 • Capacity: 12 GPH per hour to remove 1% of water in oil.
 • Oil Dialysis good for oil reservoir size 400-500 gallons or 1,600-2,000 liters
 • Example of Oil Dialysis Time:
 • 500 gal (2,000 liters) @ 1% Water = 500÷ 12 GPH
 • = 41.6 hours x 3 passes = 125 hrs = 5 days
 • Remove approximately 1/4 to 1/2 quart (400 cc) of dissolved water per hour. Water dehydration can be continuous or batch mode for more effective water removal.
 • MS1 Moisture Sensor automatically controls water dehydrating time. The dehydrated discharge oil from VJ-50 will contain less than 100 ppm of water.
 • Internal water dehydrating tank batch size is 30 gallons in the VJ-50 unit.
 • Water starts to dehydrate at low oil temperature from 140 °F to 160 °F (60 °C to 71°C).
 • Digital temperature control with high temperature alarm.
 • 9.6 KW electric heater with 14 watts/sq. inch density.
 • Water breakdown alarm when there is excessive water content in equipment oil reservoir.
 • Variable Speed Drive (VSD) motor controls precision for oil flow and
 • 3.5″ LCD digital touch screen display for operational messages with NEMA 4 enclosure
 • Dry weight is about 300 pounds (140 kgs).
 • Dimension 29″ W x 60″ L x 50″ H.

VJ-100 Vacuum Jet Dehydration

 • 3.5″ LCD digital touch screen display for operational messages with NEMA 4 enclosure.
 • Dry weight is about 700 pounds (320 kgs).
 • Dimension 49″ W x 52″ L x 62″ H.

VJ-100 Vacuum Jet Dehydration

Flow Capacity = 9 GPM Dehydrating flow rate with 22 GPM pump capacity.

 • Capacity: 15 GPH per hour to remove 1% of water in oil.
 • Oil Dialysis good for oil reservoir size 500-1,500 gallons or 2,000-6,000 liters
 • Example of Oil Dialysis Time:
 • 1,000 gal (4,000 liters) @ 1% Water = 1,000÷ 15 GPH
 • = 66.6 hours x 3 passes = 200 hrs = 8 days
 • Remove approximately 1/4 to 1/2 quart (500 cc) of dissolved water per hour. Water dehydration can be continuous or batch mode for more effective water removal.
 • MS1 Moisture Sensor automatically controls water dehydrating time. The dehydrated discharge oil from VJ-100 will contain less than 100 ppm of water.
 • Internal water dehydrating tank batch size is 50 gallons in the VJ-100 unit.
 • Water starts to dehydrate at low oil temperature from 140 °F to 160 °F (60 °C to 71°C).
 • Digital temperature control with high temperature alarm.
 • 9.6 KW electric heater with 14 watts/sq. inch density.
 • Water breakdown alarm when there is excessive water content in equipment oil reservoir.
 • Variable Speed Drive (VSD) motor controls precision for oil flow and oil pressure.

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure