PurePack Chemical Treatment Technology

PurePack Chemical Treatment Technology

PurePack Chemical Filtration Technology

PurePack มีลักษณะเหมือนผงเปลือกไม้ Wooden Powder สาร 100% Organic บดละเอียด เป็นสารประเภท Food Grade, Biodegradable ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ PurePack อยู่ในรูปสูตรต่างๆ กันที่มีส่วนผสมสารอื่นๆ กว่า 30 ชนิด มาบดผสมรวมกัน แยกเป็นสูตร PurePack ได้กว่า 30 ชนิด ที่สามารถ Custom Made มาแยกสิ่งสกปรกต่างในนำ้มันได้ เกือบทุกรูปแบบโดยใช้สูตร PurePack Formula ที่แตกต่างกันเหล่านี้ ด้วย 3 หรือ 5 PurePack Layers นี้สามารถ Absorption ของสารเคมีสกปรก Chemical Contamination ที่แทรกซึมอยู่ในนำ้มันได้

PurePackTM is the Heart of the OilPure Process.
Spent PurePack is Non Hazardous, Non Toxic Material that can be incinerated or land fill for disposal.
Used PurePack in the Pot

PurePack นอกจากสามารถกรอง Solid Particle แล้ว ในระหว่างที่นำ้มันวิ่งผ่าน PurePack ยังมีคุณสมบัติดูดซึมนำ้ Dissolved Water และ กรดในนำ้มันประเภท Carboxylic Acid และ Lewis Acid ที่มี Hydrogen เป็นองค์ประกอบ กรด TAN (Total Acid Number) ในนำ้มันเหล่านี้เป็น Input ของสาเหตุต้นนำ้ที่ทำให้เกิด Varnish และ Oxidation By-Products ต่างๆ ที่เป็น Output ที่เกิดปลายเหตุ PurePack ไม่มีผลแยก Oil Additives ออกจากนำ้มัน คือ PurePack มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับ Acid แต่จะไม่แตะ Oil Additives ในนำ้มัน

ในขณะที่สารพวกปูนขาว Fuller Earth หรือ Clay ต่างๆ สามารถดูดซับ Acid ออกแต่จะมีผลกับการแยก Additives ออกมาด้วย ทำให้สารพวก Fuller Earth หรือ Clay ไม่สามารถนำมาใช้กับนำ้มันในการแยกกรด สารเหล่านี้อาจจะแยกกรดออกได้ แต่จะไปสร้างปัญหาที่หนักกว่า คือผงละเอียดจากปูนจะเข้าไปรวมในนำ้มัน ทำให้เกิด Solid Particle Problem ซึ่งแม้จะใช้ 1 micron paper filter ก็ไม่สามารถกรองผงปูนละเอียดออกได้ ทำให้เกิดปัญหาในเครื่องจักร ไม่จบสิ้น

ถ้าความเป็นกรดในนำ้มันยังไม่ถูกแยกออก Varnish ต่างๆ ก็จะเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆ เป็น Cycle ตามมา การไปกรองหรือแยก Varnish ออกมาโดยอาศัย Low Oil Temperature Filtration จะไม่ได้แก้ปัญหา Oil Oxidation เพราะไม่ได้ไปแก้ที่ตันเหตุ ในไม่ช้า Varnish ก็จะกลับมาเกิดขึ้นมาอีกในระบบการหล่อลื่น

PurePack Test Video ทดสอบให้เห็นเมื่อน้ำมันสกปรกไหลผ่าน PurePack Filter Media ซึ่ง PurePack สามารถกรอง Solid Particle, Dissolved Water และ Oil Acidity ออกทำให้น้ำมันสะอาดเหมือนน้ำมันใหม่ กลิ่นไหม้จากน้ำมันสกปรกจะหายไปเพราะ กรด Oil Acidity และ Oil Oxidation ได้ถูกดูดซับออกไปแล้ว

OilPure Classic 5 minute Video Introduction 30 Years ago in USA

เนื่องจาก PurePack ทำมาจากฝุ่นผง Particle เหมือนกับฝุ่นผง Solid Particle ดังนั้น PurePack ที่จับตัวเป็น ผลึก Crystal จึงสามารถจับฝุ่นได้อย่างง่ายดาย เพราะตัวมันเองจะจับ size เดียวกันเอง เนื้อ PurePack ที่มีขนาด 1 micron ก็จะไปจับฝุ่น Solid Particle ขนาด 1 micron เดียวกันได้ และเนื้อ PurePack ที่มีขนาด 10 micron ก็จะไปจับฝุ่น ขนาด 10 micron ด้วยกันเอง เรียกว่าเป็นการดูดซับ Absorption สิ่งสกปรก ไม่ใช่เป็นการกรองที่ Paper filter ใช้กันทั่วไป ที่เรียกว่า Barrier Filtration ดังนั้น PurePack filter จึงไม่เกิดการอุดดันเหมือน Paper Filter ที่ใช้กระดาษมากรองนำ้มัน PurePack ยิ่งมีฝุ่นมาก ก็จะยิ่งทำให้นำ้มันสะอาดยิ่งขึ้นเพราะมันใช้สิ่งสกปรกด้วยกันกรองตัวมันเอง โดยอาศัยหลักการที่แพทย์จีนแผนโบราณใช้รักษาโรด ด้วยการใช้พิษแก้พิษ นั่นเอง

Oil Applications for OilPure

 • Hydraulic oil
 • Gear oil
 • Transformer oil
 • Compressor oil
 • EDM oil
 • Turbine oil
 • Transmission oil
 • Synthetic oil
 • Fire Resistant oil
 • Phosphate Ester oil
 • Cutting oil
 • Quenching oil
 • Drawing oil
 • Vacuum oil
 • Honing oil
 • Grinding oil
 • Insulating oil
 • Spindle oil
 • Metal rolling oil
 • Spindle oil

Customized Oil Purification System

 1. Solid Particle Removal แยกฝุ่นผง solid particle ได้ลงมาขนาด 1-3 micron หรือทำให้ความสะอาดอยู่ในระดับ ISO Code: 16/14/10 หรือค่า NAS Class: 3 – 5
 2. Dissolved Water Removal แยกนำ้ออกจากนำ้มันเก่าไมเกิน 1,500 ppm ให้ลงเหลือค่า 50-100 ppm ขณะที่นำ้มันใหม่มักจะมีค่าประมาณ 300 ppm
 3. Oil Oxidation & Acid Removal แยก Oil Oxidation ที่เป็นตัวทำปฎิกริยาการเเปลี่ยนแปลงทางเคมีทำให้คุณภาพนำ้มันเสียหาย ต้องเปลี่ยนถ่าย Oil Oxidation จะทำให้ค่า TAN (Total Acid Number) เพิ่มสูงขึ้น OilPure สามารถไปลดค่า TAN ลงมาใกล้เคียงกับค่า TAN ในนำ้มันใหม่
 4. Additive Refortification OilPure สามารถแต่งเติม หรือปรุงแต่ง ปริมาณของ Oil Additives ที่อาจสูญหายไป ให้กลับมาเหมือนเดิม หรือ ดีกว่าเดิม ที่ขยับขึ้นมาเป็น Premium Grade Oil ได้

นำ้มันหล่อลื่นในอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมได้ด้วยค่าความสะอาดข้างต้น 3 ค่านี้ คือ Solid Particle, Water, Acidity แล้วเติม Oil Additives ในข้อที่ 4 ให้มีค่าเท่ากับนำ้มันใหม่ได้ นำ้มันนี้ก็จะสามารถใช้ไปได้เลยๆ ไม่มีวันเสียหาย หรือไม่ต้องถ่ายเปลี่ยน

New PurePack in the box

New PurePack material

Spent PurePack in PurePack Tester

PurePack ถูกนำ้มันไหลผ่านแล้ว PurePack จะเกิดปฎิกิริยาพิเศษภายใน จับตัวเองกลายเป็นผลึกแบบ Crystal ทันที ไม่อยู่ในสภาพผงละเอียดอีกต่อไป PurePack เป็นเพียงตัวกลางไปเปลี่ยนสถานะให้สิ่งสกปรกมาจับตัวกัน Cluster ทำให้เป็นตัวกรองสกัด สิ่งสกปรกในขนาด Micron ต่างๆ ที่จะไปดักจับ สิ่งสกปรกขนาด size เดียวกันเอง คือ PurePack ทำให้สิ่งสกปรกมันกรองตัวมันเอง Dirt filters more dirt นั้นเอง PurePack มี Surface Area มหาศาลที่มีเนื้อที่รับปริมาณของ Dirt Hold Capacity ได้มากกว่า Paper filter ทั่วไปได้ 30-40 เท่า PurePack จึงไม่มี Micron Rating หรือขนาด Beta Ratio ระบุไว้ PurePack สามารถกรองได้ทุกขนาด Micron ของความสกปรกในเรื่องของ Solid Particle

ภายใน PurePack รวบรวม Dirt จากขนาดเล็ก 1 micron ถึงขนาดใหญ่กว่า 50 microns ช่วยจับกรองสะสมกันทำให้สิ่งสกปรกขนาดต่างๆ จับตัวกันใน PurePack ทั้งก้อน ไม่อุดตันได้ง่าย แล้วยังสามารถรับปริมาณสิ่งสกปรกขนาดเล็กๆ ได้มากกว่าฟิลเตอร์ที่ทำจากกระดาษ
คราบสกปรกอุดตันบนผิวกระดาษของ Paper Filter ที่มี่ Surface Area นัอยมาก ทำให้ Particle ตัวใหญ่อุดตันเร็ว เมื่อเทียบกับ PurePack

PurePack เป็นสาร 100% Organic ดังนั้นนำ้มันที่วิ่งผ่านจะไม่ถูกเสียดสีที่ทำให้ไฟฟ้าสถิต Electrostatic Charge ไม่มีผลที่ทำให้เกิด Oil Oxidation ในนำ้มัน

คุณสมบัติของ PurePack Chemical Filter Media และความสามารถในการกรองนำ้มัน

 1. Solid Particle ได้ในระดับ 1-3 micron หรือ ISO Code 17/15/12 หรือ NAS Class 3-5
 2. Dissolved Water แยกลงมาได้ในระดับ 50-100 ppm
 3. Oxidation หรือความเป็นกรด Oil Acidity ที่มีผลจากค่า TAN Total Acid Number ลงมา 10-25% ได้ค่าใกล้เคียงกับนำ้มันใหม่
 4. การกรองระดับนี้ไม่มีผลทางลบกับปริมาณ Oil Additives ที่มีอยู่แล้ว จะไม่ได้ถูกสกัดออกมา
 5. การปรุงแต่ง เติม Oil Additives (Additive Refortification) ที่ไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กลายเป็น Premium Grade ได้คุณสมบัติพิเศษเพิ่มขั้น Oil Additives เหล่านี้ถูกสั่งตรงจากอเมริกา ที่ใช้ Supply Chain จากอเมริกาโดยตรง Oil Additives เหล่านี้ไม่สามารถหาซื้อได้โดยตรงจากผู้นำเข้าในประเทศไทย หรือ ต้องซื้อในปริมาณมาก ขนาดหนึ่งตู้คอนเทรนเนอร์ซึ่งไม่มีใครทำกัน
This image has an empty alt attribute; its file name is PurePack-Removal-1-1.png

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure