Failure of Ion Exchange Filter (IOX)

Failure of Ion Exchange Filter (IOX)

ปัญหาของเครื่องกรองนำ้มันประเภท Ion Exchange Filter (IOX)

Ion Exchange Filter (IOX) ทำมาจาก Ion Exchange Resin หรือ Polymer ประเภท Crosslinked Polystyrene Sulfonate เป็นสารจำพวก Insoluble Matrix ขนาด 0.25-0.50 mm radius มีคุณสมบัติเป็นรูพรุนมากมาย Porous ที่มี Surface area มากมายจับเกาะ Ion ตัวอื่น IOX ประกอบด้วยสองส่วนคือ Cation + และ Anion – Resins Ion Exchange Resin ใช้กับการกรองนำ้เป็นส่วนใหญ่

Ion Exchange Resin ถูกเร่ิมพัฒนาทดลองมาใช้โดย Pete Dufresne Sr. เมื่อประมาณ 25 ปีแล้วในแคนนาดา โดยใช้กับ Phosphate Ester และ PAG (Polyalkylene Glycol) สามารถดูด Acid ออกจากนำ้มันประเภท Synthetic ได้สำเร็จ Ion Exchange Resin ถูกบรรจุใส่ใน Cartridge แล้วให้นำ้มันวิ่งผ่านเพื่อจุดประสงค์ในการลดความกรดในนำ้มัน หลังจากนำ้มันวิ่งผ่าน Ion Exchange Resin แล้วก็จะวิ่งผ่าน Pleated Paper Filter

 • ปัญหาของความเข้าใจผิดและการใช้ที่ไม่ถูกต้องของ Ion Exchange มีดังต่อไปนี้
  1. Ion Exchange สามารถใช้ได้ดีกับ acid ในนำ้มันประเภท Synthetic oil เช่น Phosphate Ester และ PAG (Polyalkylene Glycol) เท่านั้นที่มีความเป็น Polar Compound สูงเท่านั้น แต่ใช้ไม่ได้กับนำ้มันประเภท Mineral base oil IOX supplier อ้างว่าสามารถใช้ IOX ได้กับ Mineral Oil เช่นกัน แต่ยังไม่มีเอกสารทางวิชาการออกมายืนยัน
  2. Ion Exchange ไม่สามารถแยก Varnish หรือ Oxidation หรือ ลด Acid Number ออกจาก นำ้มันประเภท Mineral oil ที่ทำจาก Group 1 และ 2 และ น้อยมากกับ Polyolester เนื่องจากมีระดับความ Polar Compound น้อยมาก ยิ่ง Transformer oil จะไม่มีผลเลยเพราะเป็น Non polar Fluid คือ Ionic Process จะไม่มีปฎิกิริยาเลยกับ สภาพ Non Polar Environments
  3. Varnish หรือยางเหนียว มีความเป็น Polar Compound เพิ่มมากขึ้นจาก Base oil ก็จริงแต่ในปฎิกิริยา Ion Exchange จำเป็นต้องมีสภาพสารตั้งต้นที่เป็น Ionic Substrate จึงจะเกิด Charge Separation ให้ Varnish ถูกแยกออกเกิดขึ้นใน Ion Exchange Resin และการเกิด Varnish Oxidation เกิดมาจากปฎิกิริยา Free Radical ไม่ใช่เกิดจาก Ion Mechanism ดังนั้นปฎิกิริยา Exchange จะไม่สามารถมาแลกเปลี่ยน Ion กันได้อย่างง่ายๆ
  4. Ion Exchange resin ผลิตมาจากนำ้ มีนำ้ 70% เป็นองค์ประกอบ เมื่อเกิดปฎิกิริยา Ion exchange นำ้จะถูกเคลื่อนย้ายออกจาก Resin เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฎิกิริยา Side Effect ดังนั้นหลังจาก Varnish ถูกแยกออก ดูดเข้าไปใน Resin แล้ว นำ้ภายในก็จะถูกคายออกมาเป็นการแลกเปลี่ยน จะแกิดนำ้ไหลเข้ามาในนำ้มันหลังจาก Varnish ถูกแยกออก ดังนั้นจำเป็นต้องใช้ Vacuum Distillation มาแยกนำ้ออกตามมาทีหลัง ถึงแม้มีการอ้างว่านำ้จะออกมาชั่วคราวและจะถูกดูดออกกลับคืนก็ตาม แท้จริงแล้วนำ้ Water or H2O เปลี่ยนสภาพมาเป็น Hydroxyl (OH) group ที่มี Hydrogen และ Oxygen ในนำ้มัน นำ้ไม่ได้หายไปไหน
  5. IOX Particulate filter มีขนาดเล็กมากมี Surface Area น้อยมาก ไม่มีขนาด Dirt Holding Capacity เพียงพอที่จะรองรับความสกปรกระดับ NAS 9 หรือ ISO Code 20/18/16 ปัญหา Solid Particle ก็จะยังคงเป็นปัญหาอยู่อย่างเดิม IOX supplier อ้างว่าสามารถกรองความสะอาดได้ถึง NAS Class 3-5 แต่ยังไม่มีข้อมูลผลทดสอบ

Ion Exchange Resin

Particulate Filter

Ion Exchange Filter Unit

The above information is based on our experiences with users and their comments who wishes the manufacturer can improve their products. Please review with good discretion.

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August, 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure