Principle of Oil Contamination Control

Principle of Oil Contamination Control

Oil Contamination Control คือหัวใจของการแก้ปัญหา เป็น Root Cause และตัวป้องกันเหตุต่างๆ ที่จะไปสร้างปัญหาทั้งระบบในเครื่องจักรเสียหาย ปฎิบัติการรวน Erratic Behavior ของเครื่องจักรในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ในโรงงาน ตามมาด้วยต้นทุนการผลิตที่กำหนด Budget ไม่ได้

สิ่งสกปรกแทรกเข้ามา Ingression Rate ในระบบหล่อลื่นมากเท่าไหร่ Oil Filter จะต้องแยก Total Oil Contamination ออก Egression Rate ให้ทันกับที่เข้ามาในระบบ ระบบการกรองของฟิลเตอร์จะต้องควบคุมและสร้างสมดุลย์ของความสะอาดนี้ไว้ให้ได้ ถ้าสิ่งสกปรกเข้ามาในระบบได้มากการกรองออกไป ความขาดความสมดุลย์นี้จะไปเพิ่ม Friction ระหว่างผิวของชิ้นส่วนในเครื่องจักร เกิดการสึกหรอขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในที่สุดทำให้ Machine Out Of Tolerance เครื่องจักรจะเริ่มทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ทำงานให้ได้ผลตามที่ถูกกำหนดไว้ ในระหว่างนี้จะเกิดความเสียหายอย่างเงียบๆ ผู้ใช้จะไม่รู้ตัว จนหยุดทำงานเกิด Downtime ตามมาในที่สุด ผู้ใช้จึงจะเริ่มรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ช้าไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ทัน

Oil Filter VS Oil Purification

Oil Filtration

แยกได้เพียงฝุ่นผง Solid particle ขนาด 10 micron ตามที่ระบุไว้จาก OEM หรืออาจจะได้ถึง 3 micron absolute สำหรับ On-line Filter หรือ Full Flow Filter แต่แยกได้เพียงฝุ่นผงอย่างเดียว

Oil Purification

สามารถแยกสิ่งสกปรกที่เป็นฝุ่น Solid particle ขนาด 1-3 micron และ นำ้ Dissolved Water และ Oil Oxidation หรือ Varnish ยางเหนียวที่มีผลทำให้เกิดความเป็นกรดสูงขึ้นในค่า Total Acid Number (TAN)

On-Line Filter

On-Line Filter ทำหน้าที่ป้องกันเพียง Guard Filter ที่ไว้ดักฝุ่นผงอย่างเดียวกรองเพียงฝุ่นบางอย่างที่หลุดรอดเข้ามาในระบบการหล่อลื่นโดยบังเอิญเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหายแบบง่ายๆ และ On-Line Filter ก็ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อควบคุมความสะอาดในระบบการหล่อลื่นที่สามารถรักษา Tolerance ในอุปกรณ์ Hydraulic

Off-Line Filter

OilPure Unit

Off-Line Filter ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมความสะอาดของนำ้มันทั้งระบบการหล่อลื่นให้ได้ Tolerance ตรงกับขนาด Gap ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ Hydraulic เพื่อป้องกันความเสียที่จะเกิดกับเครื่องจักร  ความสะอาดของนำ้มันที่ถูกควบคุมได้จะสามารถทำให้ผิวเครื่องจักรลื่นจะทำให้เกิดคุณภาพในการผลิตชิ้นส่วน เพื่อให้ผิวเกิดการไร้แรงเสียดทานในเครื่องจักรที่เรียกว่า Friction Free Operation

Oil Contamination Control by OilPure

  • การกรองทำความสะอาดนำ้มันที่สมบูรณ์แบบได้ ระบบการกรองถือว่า Oil Purification ได้อย่างแท้จริง ระบบการกรองจะต้องมีความสามารถแยกสิ่งสกปรกทั้งหมดออก Total Oil Contamination Control ได้ดังนี้
    1. Solid Particle ลดฝุ่นผงลงมาเหลือขนาด 1-3 micron
    2. Dissolved Water แยกนำ้ออกได้จากระบบ จนมีนำ้เหลือไม่เกิน 50-100 ppm
    3. Oil Oxidation และ Acidity ต้องดูด Absorption สารยางเหนียวที่เกิดมาจากปฎิกิริยา Oxidation ที่มาจากความเป็นกรดในนำ้มัน โดยสามารถลดกรดค่า TAN Total Acid Number ลงมา 10%-25% ให้ลงมาเหลือใกล้เคียงกับนำ้มันใหม่

Machine Life Extension Factor (MLEF)

Effect of Particulate Contamination on Hydraulic System Life

อายุของเครื่องจักรสามารถถูกยืดออกเป็นจำนวนกี่เท่าได้ จากการควบคุมลดความสกปรกจำนวน Particle Count ที่ลดลงจากตารางข้างบน

Effect of Water Content on Machine Life

อายุของเครื่องจักรสามารถถูกยืดออกเป็นจำนวนกี่เท่าได้ จากการควบคุมลดปริมาณนำ้ Water ในนำ้มันที่ลดลงจากตารางข้างบน

วิธีการอ่านค่าความสะอาด Particle Count จาก ISO Code 4406-99

How Particle Count Reads Solid Particulate

Particle Count (ISO: 4406-1999)
ISO 4406 has been revised in 1999. The new edition introduces a three-part code for contamination levels measured with automatic particle counters calibrated in accordance with ISO 11171. It also introduces equivalent particle sizes for such counters, based on calibration with NIST standard reference material SRM 2806. The particle sizes to be reported for measurement by using a microscope, ≥ 4 µm, ≥ 6 µm and ≥ 14 µm per milliliter of fluid. ISO-4406 was prepared by Technical Committee ISO/TC 131, Fluid power systems, Subcommittee SC 6, Contamination control and hydraulic fluid.

Particle Size Distribution Curve

Particle size 4 and 6 micron แสดงตัวเลขนับจำนวนได้ 99,999 ชิ้นในปริมาตร 1 cc เป็นการบ่งบอกถึงจุดอ่อนของการวัดค่า Particle ด้วยวิธี ISO 4406-99 ตัว White Light Laser ในเครื่องวัดอ่านปริมาณสาร Solvent ที่ใช้เป็นตัวละลายใน Synthetic base oil ชนิดนี้ด้วย ในขณะที่ Patch Test ที่ 0.8 micron ใสสะอาดไม่มีร่อยรอยสิ่งสกปรก Particulate อยู่เลย จึงทำให้การอ่านค่า Particle Count วิธีนี้เพี้ยนไป นี่คืออีกตัวอย่างของการอ่านค่า ที่ไม่ควรใช้ค่าที่มาจาก Particle Count มาเป็นตัววัดชี้เป็นชี้ตาย

Recommended Particulate Cleanliness Chart in ISO Code

ปริมาณค่าความสะอาด Particle Count ที่ถูกกำหนดตามชนิดของ Pressure ที่ใช้ในระบบ Hydraulic

ข้อมูลเกี่ยวกับความสกปรกในนำ้มัน Hydraulic Oil ที่มีผลในทางลบกับ Cycle Time ในการผลิตในเครื่องฉีดพลาสตก Plastic Injection Molder

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 อกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure