Service 1 ขั้นตอนวิธีการให้บริการ OPFC

Service 1 ขั้นตอนวิธีการให้บริการ OPFC

การให้บริการ On-Site OilPure Fluid Care (OPFC)

 • Lubrication & Contamination Assessment
  • ประเมินตรวจสอบ สร้างมาตราฐานและพื้นฐานของการหล่อลื่นและความสกปรกในนำ้มัน
 • Oil Testing
  • ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ ความสกปรกในนำ้มันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • Contamination Control with Oil Purification
  • การควบคุมการปนเปื้อนและกรองสิ่งสกปรกออกจากนำ้มันให้เหมือนใหม่
 • Lubrication Life Extension for Reuse
  • ขบวนการยืดอายุนำ้มันเก่า เพื่อเปลี่ยนสถานะของนำ้มันจาก Commodity ไปเป็น Asset ของบริษัท
 • Renewal Oil Certification
  • ทำรายงานบันทึกผลการจัดการน้ำมันและออกใบรับรองการต่ออายุของนำ้มันที่จะนำกลับมาใช้อีกเป็นหลักฐานพิสูจน์
 • Additive Refortification
  • การเสริมสารเติมแต่งนำ้มัน เพื่อเสริมคุณภาพของนำ้มัน ทำให้หมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
 • Asset Management
  • เก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานเช่น OEE (Overall Equipment Efficiency), MTBF (Meantime Between Failure) ช่วยวัดผลและ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร เพื่อเพิ่ม ROA Return on Assets
 • Establish Oil Analysis Program
  • เริ่มโครงการทดสอบนำ้มันหล่อลื่น ในเครื่องจักรต่างๆ แบบ Predictive & Proactive Maintenance
 • DIY (Do-It-Yourself) Low Cost Premium Grade Lubricants
  • การทำนำ้มันชนิดเกรดพรีเมียมใช้เอง ด้วยต้นทุนที่ไม่แพง
 • On-site Lubrication Audit เพื่อตรวจสอบสภาพและคุณภาพของนำ้มันหล่อลื่นที่จะมากรองโดยใช้อุปกรณ์ Portable Oil Testing Equipment ของ OilPure เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพนำ้มันหล่อลื่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ชนิดของนำ้มัน ปริมาณที่ใช้ อายุการใช้งาน ประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ การเก็บรักษานำ้มันใช้แล้ว วิธีการ collect used oil
 • Lubrication & Contamination Assessment เจ้าหน้าที่จาก OilPure จะเข้าโรงงานหาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในโรงงาน
  • Lubrication & Equipment Audit –ตรวจสอบค้นหาข้อมูลของนำ้มันและเครื่องจักรที่ใช้อยู่ เพื่อหาจุดรั่วไหลของเงินที่สูญหายไปในนำ้มันและเครื่องจักร หาจุดคุ้มทุนจากความสูญเสียของนำ้มัน สาเหตุที่ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต
  • ค้นหาข้อมูลเรื่องนำ้มันหล่อลื่น ชนิดของนำ้มันที่ใช้, ปริมาณการใช้, ราคาต้นทุน, ปริมาณนำ้มันรั่วจากเครื่องจักร, วิธีรวบรวมนำ้มันเสียจากจุดต่างๆ ปริมาณนำ้มันที่ใช้เติม Top up, ปริมาณนำ้มันที่ถูกกำจัดทิ้งออกจากโรงงาน
  • ค้นหาข้อมูลเรื่องนำ้มันรั่ว การเก็บนำ้มันรั่วจากเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ได้อีก วิธีการรวบรวมนำ้มันเสียที่รั่วไหลและที่ถ่ายเปลี่ยน
  • ค้นหาข้อมูลเรื่องเครื่องจักร ชนิดและจำนวนของเครื่องจักร, ขนาดปริมาณบรรจุของถังนำ้มัน, ชนิดของความเสียหาย, ต้นทุนของอุปกรณ์และชิ้นส่วนซ่อมบำรุง, ประวัติปัญหาของการทำงานของเครื่องจักร
  • ค้นหาข้อมูลเรื่อง Downtime ราคาต้นทุนและจำนวนของ Downtime, ผลเสียหายต่อเนื่องของการผลิตที่มาจากการหยุดการทำงานของเครื่องจักร
  • ค้นหาข้อมูลเรื่อง Defect ชนิดและปริมาณของขิ้นใช้งานไม่ได้ ส่วนเสียหาย Defective ที่เกิดขึ้น, ลักษญะของความเสียหายและมีตำหนิไม่ได้ขนาด ที่มากจากราคาต้นทุนของสินค้าชิ้นส่วนที่เสียหาย
 • On-Site Oil Testing & Oil Monitoring Systems เจ้าหน้าที่จาก OilPure จะทำการค้นหาและสุมตัวอย่างนำ้มัน
  • นำ้มันจากเครื่องจักรต่างๆ ตามเป้าหมาย Fluid Master Plan ของการแก้ปัญหา และวิธีตรวจวัด Monitor ค่าความสกปรก
  • นำ้มันรั่วที่เตรียมกำจัดทิ้งจากถัง 200 ลิตรหรือ Tote tank ที่เก็บสะสมไว้
  • นำผลวิเคราะห์ของมัน มาหาวิธีแก้ปัญหา ปริมาณนำ้ในเครื่องจักร, และจัดหาอุปกรณ์การกรองนำ้มันให้ถูกวิธี
  • ผลทดสอบนำ้มันจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายของนำ้มันที่มาจาก
   • Particle Count in ISO Code Cleanliness หรือ NAS หรือ DOT Test (Gravimetric)
   • ปริมาณนำ้ทั้งสองประเภทคือ Dissolved Water และ Free Water
   • TAN Total Acid Number ปริมาณความเป็นกรดที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในนำ้มันที่ทำให้เสื่อมสภาพการใช้งาน
   • Oil Oxidation Curve จาก  OS1 Oil Sensor ที่เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจากนำ้มันใหม่
   • Oil Additive Depletion ค่าปริมาณของ Antiwear additive, Extreme Pressure additive

 • Contamination Control ผลการทดสอบของนำ้มันจะทำให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการกรองการทำความสะอาดนำ้มัน
  • แบบ Oil Dialysis กรองนำ้มันให้สะอาดพร้อมกับการล้างสิ่งโสโครกภายในเครื่องอีกด้วย โดยไม่จำเป็นต้องถ่ายนำ้มันออกจากเครื่อง นำ้มันจะอยู่กับที่ในเครื่อง เป็นการล้างเครื่องภายในท Flush สิ่งสกปรกออกได้หมด ดีกว่าการเปลี่ยนถ่ายนำ้มันใหม่
  • แบบ Batch-to-Batch Oil Recycling นำ้มันสกปรกอยู่ในถังสกปรกจะถูกดูดออกมาสู่เครื่องกรองชนิดต่างๆที่ทำงานร่วมกันแบบ Network แล้วนำ้มันที่สะอาดจะถูกส่งไปเก็บไว้ในถังสะอาด ไว้นำกลับมาใช้ใหม่
  • Total Oil Contamination เหล่านี้จะถูกกำจัดออกให้นำ้มันที่ถูกกรองแล้วมีคุณภาพเท่ากับหรือใกล้เคียงกับนำ้มันใหม่
  • Solid Particle ได้ในระดับ ISO Code 15/13/10 ถึง 17/15/12 หรือ NAS 3-5 Class หรือ Dot Paper Test (Gravimetric) ที่ระดับ 0.8 micron
  • Dissolved Water ได้ในระดับ 50 -100 ppm
  • TAN Total Acid Number ลดค่า TAN ลงมา 10%-25% ใกล้เคียงกับนำ้มันใหม่

 • Lubrication Life Extension for Reuse นำ้มันเสียทั้งในเครื่องจักรและที่ถูก Recycle จะถูกนำมายืดอายุใหม่ให้มีสภาพใกล้เคียงกับนำ้มันใหม่โดยการ
  • แยกสิ่งสกปรกที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง Physical Changes ที่มาจาก Particle และนำ้ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทาง Chemical Changes มาจาก Oil Oxidation สิ่งสกปรกหรือ Oil Contamination เหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นำ้มันหล่อลื่นสูญเสียคุณสมบัติและสภาพของการหล่อลื่น
  • ตามศาสตร์ความรู้ในวิชา Tribology กล่าวไว้ว่า เมื่อสิ่งสกปรกหรือ Oil Contamination ถูกแยกออกจากนำ้มันแล้วสภาพของการหล่อลื่นก็จะคืนสู่สภาพเดิม
  • ผนวกกับ Oil Molecule ไม่สามารถ Breakdown ได้อีกต่อไปเพราะเคยเป็นนำ้มันดิบ Hydrocarbon อยู่ใต้ดินมานานกว่า 10 ล้านปี Fossil เหล่านี้ได้บุบสลาย Breakdown ลงมาเหลือแต่ในรูป Hydrocarbon ที่ไม่บุบสลายได้อีกแล้ว ดังนั้นนำ้มันหล่อลื่นจึงสามารถนำกลับใช้ได้อีกยาวนาน ตราบใดที่สิ่งสกปรกถูกควบคุมและแยกออกได้หมด
  • Oil Additives สามารถเติมและเพิ่มปรุงแต่งได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อให้เหมาะกับสภาพการทำงานของเครื่องจักร เช่น การเพิ่ม Anti Oxidant additive จะไปทำให้นำ้มันสามารถทนความร้อนเพิ่มขึ้นจากปกติอยู่ที่ 80 °C เพิ่มเป็น 90 °C ได้ บริษัท OilPure มีเทคโนโลยี่ในการปรุงแต่ง oil additives และ additive suppliers จากอเมริกาโดยตรง
 • Oil Management Report & Certification หลังการบริการ OilPure Fluid Care สิ้นสุดลง OilPure จะทำเอกสาร
  • เอกสารข้อมูลผลการทดสอบของนำ้มันต่างๆ และกรรมวิธีที่ใช้ต่างๆ เพื่อลูกค้าสามารถนำไปใช้ประกอบกับ ISO 9000 Quality Control Audit
  • Certificate of Oil Recycling แสดงผลการทดสอบความสะอาดและคุณสมบัติที่สมบูรณ์ของนำ้มันที่ผ่านการกรองทำความสะอาด มีคุณภาพเทียบเท่า หรือเหนือกว่านำ้มันใหม่อีกด้วย
 • Additive Refortification บริษัท OilPure สามารถแนะนำวิธีการให้ลูกค้าผสมนำ้มันหล่อลื่นเองในระดับ Premium Grade ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่า นำ้มันที่ซื้อจากบริษัทนำ้มันที่มีชื่อเสียง ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก
 • Asset Management OPMS ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานเช่น OEE (Overall Equipment Efficiency), MTBF (Mean Time Between Failure) ช่วยวัดผลและ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร เพื่อเพิ่ม ROA Return on Asset

ตัวอย่างของ Oil Certificate ที่แสดงผลทดสอบของนำ้มันหลังกรองแล้ว เป็นหลักฐานพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ที่บ่งบอกถึงคุณภาพของนำมันที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

 • DIY (Do-It-Yourself) Premium Grade Lubricant บริษัท OilPure สามารถแนะนำวิธีการให้ลูกค้าผสมนำ้มันหล่อลื่นเองในระดับ Premium Grade ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่า นำ้มันที่ซื้อจากบริษัทนำ้มันที่มีชื่อเสียง ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก
  • บริษัท OilPure จะขาย Base oil และ additives และสูตรปรุงแต่งสำเร็จรูปให้ลูกค้าไปผสมเอง วิธีนี้เป็นแนวคิดใหม่แบบ DIY จากอเมริกาในการทำให้บริษัทเข้าใจและเรียนรู้จากภายใน เพื่อไปพัฒนาเทคโนโลยี่ของนำ้มันหล่อลื่น ให้อยู่เหนือคู่แข่ง ในราคาต้นทุนที่ทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง
  • ลูกค้าจะสามารถซื้อ Base oil และ additives สูตรสำเร็จรูปต่างๆ ที่เพียงนำมาผสมกันในถัง 200 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ Air Pulse Additive Mixer พร้อมกับ Supplemental Additives ที่ใช้ปรุงแต่งเพิ่ม ได้ทาง E-Commerce web site ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ DIY oils ได้หลายชนิด หลายเกรดของนำ้มัน match ได้ตามชนิดของนำ้มันที่เคยใช้อยู่ DIY oils ได้แก่ Hydraulic oils, Gear oils, Cutting oils, Compressor Oils, Turbine Oils และอื่นๆ

Tribology 4.0On-line Oil Monitoring Sensors and Oil Recycling Machine

 • ในยุคปัจจุบันเรากำลังเข้า Mode ของ Tribology 4.0 ที่ระบบควบคุมความสกปรกต่างๆ รวมถึงค่า Oil Oxidation, ควบคุมระดับการลดลงของ Oil Additive Depletion ใช้ผ่านสัญญาน Wireless SCADA แบบ Centralized Control System มาควบคุมและ Monitor การเปลี่ยนแปลงของนำ้มัน ศึกษาพฤติกรรม Behavior และ Characteristic ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก Input Variances ที่จะไปมีผลกับความเสียหายของเครื่องจักร
 • เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เป็น Data Logging สะสมขึ้นมาให้เป็นในรูป Big Data แล้วใช้ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์แบบ Data Analytics เพื่อสร้างแนวป้องกันที่ถูกต้องแบบ Proactive ที่สามารถตอบสนองแบบอัตโนมัติแบบ Interactive Proactive ที่ไม่ต้องใช้คนเข้าไปยุ่งเกี่ยว Autonomous ในขบวนการ Process เพราะส่วนใหญ่คนเป็นตัวการสร้างปัญหาให้กับระบบการควบคุมความสกปรกในเกือบทุกขั้นตอน นั่นเอง
 • โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราถูกสร้างชึ้นมาให้ใช้สติปัญญา Wisdom ไม่ใช้เกิดมาให้ใช้แรงงาน แต่มนุษย์จะสามารถมาควบคุมและทำงานร่วมกับ Automation ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะมนุษย์เรามี Wisdom แม่นยำในการเลือก การตัดสินใจในขณะ Automation มีความแม่นยำยอดเยี่ยมในการทำงาน แต่ขาด Wisdom ในความคิด ดังที่อธิบายในรูปโครงสร้างข้างล่างนี้

 

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August, 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure