Service 2 ประโยชน์ที่จะได้จาก OilPure Fluid Care (OPFC)

Service 2 ประโยชน์ที่จะได้จาก OilPure Fluid Care (OPFC)

ประโยชน์ที่จะได้จาก OilPure Fluid Care Service (OPFC)

 1. New Oil Purchase Saving ช่วยลดต้นทุนการผลิตของสินค้า จากการไม่จำเป็นต้องซื้อนำ้มันใหม่ – ลดจำนวนการซื้อนำ้มันใหม่ได้กว่า 90%
 2. Improve Process Quality Control พัฒนาคุณภาพการผลิตที่เพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ –ความสะอาดของนำ้มันหล่อลื่นในระบบ hydraulic ทำการฉีดหรือดันชิ้นส่วนเกิดความแม่ยำ ทำให้ของเสีย defective ลดลงอย่างมากมาย เช่นเดียวกับ นำ้มัน cutting oil ที่ทำให้การกลึงโลหะได้ precision และ tolerance
 3. Reduce Equipment Downtime & Maintenance Costs ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจาก productivity ลดความเสียหายของเครื่องจักร เพิ่มค่า OEE (Overall Equipment Efficiency) ได้กว่า 80% และยังช่วยลดช่วงเวลาที่เครื่องจักรไม่ทำงาน – กว่า 80% ของความเสียหายในเครื่องจักรที่ใช้ระบบ hydraulic มี root cause มาจากความสกปรกในนำ้มันทั้งสิ้น นำ้มันที่ถูกทำความสะอาดจะมีผลโดยตรงที่จะไปลด equipment downtime และลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงรักษาในอุปกรณ์เครื่องจักร ที่จะไปช่วยพัฒนาองค์กรไปสู่ความเลอเลิศแบบ World Class Manufacturing Company
 4. Waste Minimization Compliance ช่วยลดปริมาณและจำนวนของนำ้มันที่เป็นของเสียออกจากโรงงาน
  • นำ้มันเสียจำนวน 1 ลิตรมีนำ้หนัก = 1.03 กิโลกรัม ถ้าลูกค้ามีนำมันเสียจำนวน 4,000 ลิตร หรือ คิดเป็นนำ้หนัก = 4,120 กิโลกรัม
  • OilPure PurePack filter จำนวน 1 ชุด สามารถกรองนำ้มันได้ 4,000 ลิตร หรือเปลี่ยนของเสียที่เป็น liquid – hazardous waste oil ให้กลับมาใช้ใหม่ได้หมด หลงเหลือ spent PurePack filter ที่มีนำ้หนัก 30 ปอนด์ (13.6 กิโลกรัม) ที่เป็นของเสียที่เป็น solid waste – non hazardous
  • ผลลัพธ์คือ เอานำ้มันเสียที่เป็นของเหลวและเป็นอันตรายกับสภาพแวดล้อมจำนวน 4,120 กิโลกรัม มาแลกกับ spent PurePack filter ที่ไม่มีผลเสียกับสภาพแวดล้อมที่เป็น solid waste ที่มีนำ้หนัก 13.6 กิโลกรัม
 5. ROA Return on Asset ไม่มีต้นทุน ที่ต้องเสียค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้นหลังจาก ผ่อนจ่ายค่าเครื่องจักรหมดแล้ว หรือไม่มี Depreciation Costs ในบัญชีของ Asset เพราะความเสียหายของเครื่องไม่เกิดขึ้นเนื่องจาก Friction Free Operation ที่มาจาการหล่อลื่นที่สมบูรณ์นั่นเอง

SS-50 Oil Purifier at Koller Craft for Husky Injection Molder

OilPure staff คนไทย สอนลูกค้าอเมริกัน วิธีการทดสอบนำ้มัน

AST-200 at Eaton Automotive Mexico for Quenching Oil Filtration.

AST-200 Oil Purifier at Eaton Automotive, Mexico

ตัวอย่างของ ของเสีย Defective Part ที่มาจากระบบ Hydraulic ในเครื่องฉีดพลาสติก ที่ส่งผ่านแรงอัด Oil Pressure ที่ไม่สมำเสมออัดผ่าน Servo Valves ที่ฝืด ขาด Friction Free ขาดการหล่อลื่นสมบูรณ์ บนขอบผิวภายในของ Valves ทำให้เนื้อพลาสติกเหลว กระจายส่งไปไม่ทั่วในเนื้อ Die และ Mold ที่ถูก Set ไว้ทำให้เกิดรอยแหว่ง เนื้อพลาสติกที่ขาดหายไป ตามที่เห็นในรูปข้างล่าง ชิ้นงาน Defect เหล่านี้มีผลโดยตรง 100% จากสิ่งสกปรกประเภทยางเหนียวหรือ Varnish หรือ Oxidation By-Products ไปอุดตันบนผิวภายในของ Servo Valve ซึ่งผู้ใช้มักจะเข้าใจผิดว่าเกิดมาจาก Mold หรือ Die ที่ผิดเพี้ยน และปัญหา Defect นี้ก็มักจะเกิดขึ้นบ้าง แล้วหายไปบ้าง ตามอารมณ์ของเครื่องจักร ผู้ใช้งานไม่รู้ ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร

จะเห็นว่าเนื้อพลาสติกทั้งแผ่นถูกฉีดออกมา มีเนื้อพลาสติกเหลวที่กระจายออกไม่ทั่วถึง Mold ทำให้เกิด Defective Areas หลายจุดในรูป
รอยขาดจากเนื้อพลาสติก
รอยแหว่งที่หายไปจากเนื้อพลาสติก

Defective Parts ที่มาจากผิวชิ้นงานมีรอยแหว่ง กว่า 80% มีสาเหตุมาจาก Cutting Oil Contaminationเศษฝุ่นโลหะ Metallic Fines, นำ้ Dissolved Water เกิน 500 ppm และ Inadequate Oil Additives ที่ไม่ครบถ้วน มีเพียง Active Sulfur Additive ในนำ้มันราคาถูก (50-60 บาทต่อลิตร) ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้

รอยแหว่งบนผิวชิ้นงานกลึงมีผลมาจากการหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้องจาก Cutting Oil

ผู้ใช้งานมักเข้าใจผิดว่าปัญหาอยู่ที่ มีดกลึง Cutting Tool ซึ่งมีผลกับ Defective ไม่ถึง 5% ถ้าเลือกใช้ให้ถูกงาน

OPFC – OilPure Fluid Care มีประโยชน์กับอุตสาหกรรมได้อย่างไร?

 • On-Site Expertise in Oil Management Service & Consulting
  • มีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการบริหารการจัดการระบบนำ้มันหล่อลื่นและการจัดการนำ้มันเสียให้เป็นนำ้มันดี ที่ประจำอยู่หน้างานในโรงงาน
 • Lubrication Technology and Tribology to Improve Productivity
  • ช่วยให้ความรู้ที่แท้จริงใน ศาสตร์ทางไทรโบโลยี่และเทคโนโลยี่ทางวิศวะกรรมการหล่อลื่น เพื่อนำไปเพิ่มความสามารถในการเพิ่มผลผลิต
 • Return On Assets (ROA) Increase Asset Utilization
  • การเพิ่มกำไรจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์โดยให้รู้จักการใช้ประโยชน์มากขึ้นจากสินทรัพย์ในเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่
 • A Path to World Class Manufacturing
  • ช่วยสร้างและปรับระบบการผลิต ไปสู่เส้นทางของการเป็นผู้ผลิตระดับชั้นนำของโลก
 • IIOT 4.0 Business using Mini SCADA for Wireless Remote Monitoring & Remote Control for Real Time
  • แนะนำการใช้เทคโนโลยี่ระดับ IIOT 4.0 ในเครื่องจักรโดยการทำงานของ Mini SCADA ด้วยอาศัยการตรวจสอบและการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ส่งสัญาณในระยะไกลแบบไร้สายให้เครื่องจักรสื่อสารกันเองแบบ M2M โดยไม่ผ่านคนงาน
 • Employee Coaching & Education
  • ให้การฝึกสอนและสอนงานอบรมกับพนักงาน เพิ่มประสบการณ์ความรู้ให้ช่างหน้างาน ในช่วงเวลาในการให้บริการกับลูกค้า

SS-50 Oil Purifier at Ford Motor, USA @Tire Mount operation.

AST-50 Oil Purifier at Goodyear Tire, Danville, VA

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August, 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure