Oil Purifiers

Oil Purifiers

OilPure Oil Purifier เป็นอุปกรณ์เครื่องกรองนำ้มันประเภท Off-Line (By-Pass) Oil Purification ที่ทำความสะอาดนำ้มันหล่อลื่นในเครื่องจักร จะเป็นการกรองชนิด Oil Dialysis (Continuous) หรือ Oil Flushing คือเป็นการทำความสะอาดนำ้มันในเครื่องจักรโดยไม่ต้องถ่ายนำ้มันออกจากเครื่อง เครื่องกรองนำ้มันจะทำงานไปพร้อมกันในเวลาที่เครื่องจักรวิ่งทำงานในปกติ สิ่งสกปรกในนำ้มัน Oil Contamination ก็จะค่อยๆ ถูกสกัดออก จนออกหมดจากเครื่องจักร วิธีนี้ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดนำ้มัน แต่เป็นชะล้างความสกปรกในเครื่องออกทั้งหมด ดีกว่าวิธีการถ่ายเปลี่ยนนำ้มันใหม่ซึ่งไม่สามารถถ่ายนำ้มันเก่าประมาณ 20% ที่ยังคาอยู่ในอุปกกรณ์ภายในออกจากครื่องจักรได้

Oil Recycling Machine เป็นอุปกรณ์เครื่องกรองนำ้มันที่ใช้กรองได้ทั้ง Oil Dialysis (Continuous) หรือ Oil Flushing คือเป็นการทำความสะอาดนำ้มันในเครื่องจักรโดยไม่ต้องถ่ายนำ้มันออกจากเครื่อง และการกรองแบบ Batch-to-Batch for Reuse ที่นำ้มันสกปรกที่ถูกเก็บสะสมจากนำ้มันรั่วจากเครื่องจักร หรือที่ถูกสะเด็ดออกจาก Chip Spinner จากเครื่องกลึง CNC นำ้มันสกปรกเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ใน ถัง 200 ลิตร drums, หรือ Tote tank ที่นำ้มันไม่ได้อยู่ในเครื่องจักร Oil Recycling Machine นี้จะมีอุปกรณ์เครื่องกรองนำ้มันครบทั้งหมดรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน Integrated Machine พร้อมทั้ง Built-in Oil Monitoring System. Oil Recycling Machine นี้จะรวมถึงเครื่องรุ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่

Oil Purifier นี้มี 2 ประเภทคือ

 • Portable Oil Purifier ที่กรองนำ้มันแบบโยกย้ายไปกรองได้หลายๆ เครื่อง โดย Rotate กันไป เวลาที่ใช้ในการกรองแบบ Multiple Pass จะคำนวนได้จากขนาด Flow Rate ของ Oil Purifier และขนาดปริมาตรของถังนำ้มันในเครื่องจักรด้วยอัตรา 5 passes ด้วยประสบการณ์และสถิติในอดีต นำ้มันใหม่ สะอาดที่เริ่มใช้งานในระบบ Hydraulic จะเริ่มสกปรกอีกในเวลา 6 อาทิตย์ ดังนั้นจะต้องนำเครื่องกรอง Oil Purifier นี้กลับมากรองในเครื่องจักรนี้อีกทุกๆ 6 อาทิตย์ เครื่องรุ่นเหล่านี้ได้แก่ MB-50, VJ-50, VJ-100, AST-50
This image has an empty alt attribute; its file name is MB-50-S6.3-with-OS1-Oil-Sensor-Option-701x1024.png
MB-50 Oil Purifier

MB-50 ใช้ PurePack เป็นตัวกรอง มีนำ้ในนำ้มันไม่เกิน 1,500 ppm

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-50-S7.5-Front-922x1024.png
AST-50 Oil Recycling Machine

AST-50 ใช้แยกนำ้ที่มีปริมาณมากและใช้ PurePack แยกสิ่งสกปรกออก AST-50 = VJ-100 + MB-50

VJ-50 Vacuum Jet Dehydrator

VJ-50 ใช้เฉพาะแยกนำ้ปริมาณมากออกจากนำ้มัน

This image has an empty alt attribute; its file name is VJ-100N-S7.0-Front-1-821x1024.png
VJ-100 Vacuum Jet Dehydrator

VJ-100 ใช้เฉพาะแยกนำ้ปริมาณมากออกจากนำ้มัน

Portable Oil Purifier

 1. MB-50 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 4,000 ลิตร
 2. MB-50C Machine MB-50 + TC-8 (Centrifuge) unit ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 4,000 ลิตร
 3. MB-50VJ Machine MB-50 + VJD2 (Vac. Jet Degasification) ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 4,000 ลิตร ใช้กับนำ้มัน Diesel Engine Oil ที่มาจากอุตสาหกรรม Landfill Gas และ Biogas
 4. MB-50VJC Machine MB-50 + VJD2 (Vac. Jet Degasification) + TC-8 (Centrifuge) unit ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 4,000 ลิตร ใช้กับนำ้มัน Diesel Engine Oil ที่มาจากอุตสาหกรรม Landfill Gas และ Biogas
 5. VJ-50 = VJ-50 + FC-1 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 1,600 – 2,000 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 30,000 ppm
 6. VJ-100 = VJ-100 + FC-1 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 3,000 – 4,000 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 30,000 ppm
 7. AST-25 Machine is a combination of VJ-50 + MB-25 + MS1 unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 200 – 400 ลิตร ต่อวัน
 8. AST-50 Machine is a combination of VJ-100 + FC-1 + MB-50 + MS1 + OS1 MS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 800 – 1,200 ลิตร ต่อวัน
 9. AST-50C Machine is a combination of TC-8 + VJ-100 + FC-1 + MB-50 + MS1 + OS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 700 – 1,000 ลิตร ต่อวัน
 • Dedicated Oil Purifier เป็นเครื่องกรองที่ติดตั้งอยู่กับที่ใช้กรองนำ้มันตลอดเวลา 24/7 365 วัน Non Stop วิธีนี้จะทำให้นำ้มันมีคุณภาพเหมือนเปลี่ยนนำ้มันใหม่ทุกๆ 1-4 อาทิตย์ Total Oil Contamination จะถูกแยกออกตลอดเวลาตามขนาดของเครื่องกรอง วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการักษาคุณภาพของนำ้มัน ที่ไม่ปล่อยให้สิ่งสกปรกมามีผลทำปฎิกิริยาทางเคมีและทาง ฟิสิกส์ Mechanical ที่มีผลเสียหายกับนำ้มันและเครื่องจักร เครื่องรุ่นเหล่านี้ได้แก่ SS-50, VJ-25, MB-150, AST-200, AST-300

Dedicated Oil Purifier

 1. SS-50 Machine แบบติดตั้งถาวร ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 4,000 ลิตร
 2. MB-25 Machine แบบติดตั้งถาวร ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 1,200 ลิตร
 3. MB-100 Machine แบบติดตั้งถาวร ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 6,000-8,000 ลิตร
 4. MB-150 Machine แบบติดตั้งถาวร ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 10,000-12,000 ลิตร
 5. VJ-25 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 400 – 600 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 10,000 ppm
 6. VJ-300 = VJ-300 + FC-4 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 6,000 – 8,000 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 30,000 ppm
 7. VJ-300DT = VJ-300 + FC-4+ DT-100 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 8,000 – 10,000 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 100,000 ppm
 8. AST-200 = VJ-150 + FC-1 + MB-100 + MS1 + OS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 1,500 – 1,800 ลิตร ต่อวัน
 9. AST-300 = VJ-300 + FC-4 + MB-150 + MS1 + OS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 2,500 – 3,000 ลิตร ต่อวัน
 10. AST-300-DT Free Water Separation = DT-100 + VJ-300 + FC-4 + MB-150 + MS1 + OS1 + OA1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 2,300 – 2,800 ลิตร ต่อวัน
 11. AST-300-OA On-Line Oil Analyzer = VJ-300 + FC-4 + MB-150 + MS1 + OS1 + OA1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 2,500 – 3,000 ลิตรต่อวัน
 12. AST-300-HT High Temperature = FC-4 + MB-150 + OS1 + OA1 + Heat Exchanger + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 2,300 – 2,800 ลิตร ต่อวัน
This image has an empty alt attribute; its file name is SS-50-S6-Front-877x1024.png
SS-50 Oil Purifier
This image has an empty alt attribute; its file name is SS-50-S6.8-Dwg-966x1024.jpg
SS-50 Oil Purifier with Remote Control
This image has an empty alt attribute; its file name is VJ-50-S4.0-Front-698x1024.png
VJ-25 Vacuum Jet Dehydrator
This image has an empty alt attribute; its file name is MB-150-S2-787x1024.png
MB-150 Oil Purifier
This image has an empty alt attribute; its file name is AST-200-S5.3-VJ-Section-Inside-1-1024x942.png
AST-200 ใช้แยกนำ้ที่มีปริมาณมากและใช้ PurePack แยกสิ่งสกปรกออก AST-200 = VJ-200 + MB-100 + FC-1
AST-300 ใช้แยกนำ้ที่มีปริมาณมากและใช้ PurePack แยกสิ่งสกปรกออก AST-300 = VJ-300 + MB-150 + FC-1

Portable Oil Purifier Specifications

MB-50 Oil Purifier

MB-50 uses PurePack to remove particulate & oxidation.

 • Remote alarm monitoring by sending alarm by e-mail and SMS test message directly from PLC to users.
 • Dry weight is about 700 pounds (320 kgs).
 • Dimension 38.75″ W x 42.60″ L x 62″ H

MB-50 Oil Purifier

Flow Capacity = 30-50 gal per hour (110-190 liters per hour)

 • Oil Dialysis good for oil reservoir size 500-1,000 gallons or 2,000-4,000 liters
 • Example of Oil Dialysis Time 1,000 gallons:
 • One pass = 1,000 gal ÷ 50 GPH = 20 hours
 • Five passes = 20 hours x 5 = 100 hrs or 4 days
 • 4.8 KW Immersion heater with digital temperature control and built-in thermostat high temperature mechanical alarm shut down.
 • Variable Speed Drive Control pump motor with analog signal for motor soft start long life and automatic oil pressure control.
 • Dual oil purification in both Batch-to-Batch Oil Recycling Operation and Continuous Oil Dialysis Operation with Built-in multiple pass internal 25 gal oil tank.
 • Ultrasonic non contact oil level switches with analog signal for internal tank control to prevent malfunction from excess oil contamination.
 • 3.5″ LCD digital touch screen display for operational messages with NEMA 4 enclosure.
 • WebMI Remote Control with Mobile Router & Static IP Address SIMM card.
 • Optional OS1 Oil Sensor to detect Oil Oxidation and Oil Additive Depletion.

AST-50 Oil Recycling Machine

AST-50 = VJ-100 to remove excessive Water + MB-50 PurePack to remove particulate & oxidation

 • Dry weight is about 1,500 pounds (682 kgs).
 • Dimension 42″ W x 60″ Lx 66″ H with 24″ dia PurePack Pot size.

Built-in VJ-100 in AST-50

AST-50 Oil Recycling Machine

AST-50 machine is a combination of

 • = FC-1 + VJ-100 + MB-50 + MS1 + OS1 + WebMI
 • Recycling Capacity:
  • 200 Gal (800 Liters) per day @1% water
  • 300 Gal (1,200 Liters) per day @0.2% water
 • Dual oil purification in both PurePack chemical treatment with oil dialysis and Vacuum Jet Dehydration for excessive water dehydration.
 • PurePack oil dialysis and vacuum Jet dehydration time can be set according to excessive water content and particulate oil contamination.
 • There are two built in oil tanks; a 30 gal (120 liters) Dehydration Tank for Vacuum jet Dehydration and a 30 gal (120 liters) Purified Oil Tank.
 • Both continuous and batch-to-batch oil purification can be programmed to fit various degree of oil contamination for full automatic operation.
 • Full automatic operation to draw dirty oil from pit and deliver dehydrated oil to oil tank or equipment oil reservoir.
 • Water breakdown alarm when there is excessive water content in equipment oil reservoir.
 • Variable Speed Drive (VSD) for motors for VJ-150 pump motor and MB-50 pump motor for precision control.
 • Automatic shut down by pressure switch and timer switch with dual high temperature alarms in both PurePack operation and Vacuum Jet dehydration.
This image has an empty alt attribute; its file name is AST-50C-S8.0-Front-View-850x1024.png

AST-50C Oil Recycling Machine

 • Dry weight is about 2,000 pounds (900 kgs).
 • Dimension 42″ W x 75″ Lx 66″ H with 24″ dia PurePack Pot size.

TC-8 Built-in Centrifuge in AST-50C

AST-50C Oil Recycling Machine with Centrifuge

AST-50C machine is a combination of

 • = TC-8 + FC-1 + VJ-100 + MB-50 + MS1 + OS1 + WebMI
 • Recycling Capacity:
 • 250 Gal (1,000 Liters) per day @0.2% water & 10% sludge
 • 200 Gal (800 Liters) per day @1% water300 Gal (
 • Pre-Treatment with TC-8 High speed centrifuge @30 gpm and 4,000-6,000 rpm TC-8 removes 5 kgs (10 Lb) per day from oil.
 • Triple oil purification in High Speed Centrifuge Pre-Treatment, PurePack chemical treatment with oil dialysis and Vacuum Jet Dehydration for excessive water dehydration.
 • PurePack oil dialysis and vacuum Jet dehydration time can be set according to excessive water content and particulate oil contamination.
 • There are two built in oil tanks; a 30 gal (120 liters) Dehydration Tank for Vacuum jet Dehydration & Centrifuge and a 30 gal (120 liters) Purified Oil Tank.
 • Both continuous and batch-to-batch oil purification can be programmed to fit various degree of oil contamination for full automatic operation.
 • Full automatic operation to draw dirty oil from pit for Centrifuge and deliver dehydrated oil to oil tank or equipment oil reservoir.
 • Water breakdown alarm when there is excessive water content in equipment oil reservoir.
 • Variable Speed Drive (VSD) for motors for TC-8 pump motor, VJ-150 pump motor and MB-50 pump motor for precision control.
 • Automatic shut down by pressure switch and timer switch with dual high temperature alarms in both PurePack operation and Vacuum Jet dehydration.

VJ-100 Vacuum Jet Dehydration

 • 3.5″ LCD digital touch screen display for operational messages with NEMA 4 enclosure.
 • Dry weight is about 700 pounds (320 kgs).
 • Dimension 49″ W x 52″ Lx 62″ H.

VJ-100 Vacuum Jet Dehydration

Flow Capacity = 9 GPM Dehydrating flow rate with 22 GPM pump capacity.

 • Capacity: 15 GPH per hour to remove 1% of water in oil.
 • Oil Dialysis good for oil reservoir size 500-1,500 gallons or 2,000-6,000 liters
 • Example of Oil Dialysis Time:
 • 1,000 gal (4,000 liters) @ 1% Water = 1,000÷ 15 GPH
 • = 66.6 hours x 3 passes = 200 hrs = 8 days
 • Remove approximately 1/4 to 1/2 quart (500 cc) of dissolved water per hour. Water dehydration can be continuous or batch mode for more effective water removal.
 • MS1 Moisture Sensor automatically controls water dehydrating time. The dehydrated discharge oil from VJ-100 will contain less than 100 ppm of water.
 • Internal water dehydrating tank batch size is 50 gallons in the VJ-100 unit.
 • Water starts to dehydrate at low oil temperature from 140 °F to 160 °F (60 °C to 71°C).
 • Digital temperature control with high temperature alarm.
 • 9.6 KW electric heater with 14 watts/sq. inch density.
 • Water breakdown alarm when there is excessive water content in equipment oil reservoir.
 • Variable Speed Drive (VSD) motor controls precision for oil flow and oil pressure.

VJ-50 Vacuum Jet Dehydration

VJ-50 Vacuum Jet Dehydrator

VJ-50 Vacuum Jet Dehydration

VJ-50 is for Dissolved Water removal only.

Flow Capacity = 7 GPM Dehydrating flow rate with 22 GPM pump capacity.

 • Capacity: 12 GPH per hour to remove 1% of water in oil.
 • Oil Dialysis good for oil reservoir size 400-500 gallons or 1,600-2,000 liters
 • Example of Oil Dialysis Time:
 • 500 gal (2,000 liters) @ 1% Water = 500÷ 12 GPH
 • = 41.6 hours x 3 passes = 125 hrs = 5 days
 • Remove approximately 1/4 to 1/2 quart (400 cc) of dissolved water per hour. Water dehydration can be continuous or batch mode for more effective water removal.
 • MS1 Moisture Sensor automatically controls water dehydrating time. The dehydrated discharge oil from VJ-50 will contain less than 100 ppm of water.
 • Internal water dehydrating tank batch size is 30 gallons in the VJ-50 unit.
 • Water starts to dehydrate at low oil temperature from 140 °F to 160 °F (60 °C to 71°C).
 • Digital temperature control with high temperature alarm.
 • 9.6 KW electric heater with 14 watts/sq. inch density.
 • Water breakdown alarm when there is excessive water content in equipment oil reservoir.
 • Variable Speed Drive (VSD) motor controls precision for oil flow and oil pressure.
 • 3.5″ LCD digital touch screen display for operational messages with NEMA 4 enclosure.
 • Dry weight is about 300 pounds (140 kgs).
 • Dimension 29″ W x 60″ Lx 50″ H.

Remote Control & Monitoring and M2M Machine to Machine Networking (Mini SCADA):

 • โปรแกรม WebMI สามารถส่งสัญญานแบบ Alarm Remote Monitoring โดยอีเมล์ และ SMS Text Message ไปโทรศัพท์มือถือ ติดต่อด้วย Password Log in เครื่องกรองนำ้มันของ OilPure เกือบทุกรุ่นสามารถควบคุมแบบ Remote Control จากโทรศัพท์มือถือ
 • WebMI Remote Control ใช้ Static IP address ผ่าน Mobile Cellular Router เป็นสื่อสัญญานออกสู่ภายนอกด้วย RJ-45 port connector กับ PLC การสื่อสารแบบ Remote Control ติดต่อได้ทั้ง Web Browser จาก Laptop Computer หรือ App ในโทรศัพท์มือถือ ตราบใดที่มีสัญญานโทรศัพท์มือถือ
 • M2M (Machine to Machine) Networking สามารถใช้สื่อสารระหว่างเครื่องกรองของ OilPure ให้ทำงานร่วมกันเป็น Sequential Modular Design เป็นระบบหนึ่งเดียวกัน ด้วยการต่อสาร CAT 5 internet cable ระหว่างเครื่องกรอง VJ-100 Vacuum Jet Dehydrator ต่อกับ TC-8 Turbine Jet Centrifuge as Pre-Treatment แล้วต่อกับ MB-50 สำหรับการกรองละเอียดขั้นสุดท้าย ทำให้เครื่องกรองทั้ง 3 เครื่องกลายเป็นเครื่องเดียวกันทำงานร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกัน
 • Optional NE-5 Network Enclosure ที่มี Mobile Cellular Router with Static IP Address SIMM Card ที่ใช้ต่อสาย LAN Wired Communication ต่อโดยตรงกับ PLC ในเครื่องจักรต่างๆ ได้ถึง 199 ตัว ผ่านสาย RJ-45 Ethernet unmanaged switch network.
This image has an empty alt attribute; its file name is NE-5-Wiring-M2M-Connection-1024x720.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure